СИНТАГМАТСКИ ЛЕКСИЧКИ ОДНОСИ У УЏБЕНИКУ НАУЧИМО СРПСКИ 2 (ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА И СТРУКТУРНА АНАЛИЗА)

Драгана С. Симеуновић

Apstrakt


Водећи се тиме да се језик разуме кроз лексичке спојеве, истраживање је било усмерено ка законитостима на којима се темеље њихови односи. Пажња је била посвећена обради именичких лексичких спојева који су издвојени из уџбеника за странце Научимо српски 2. Смерница за њихово класификовање био је семантички критеријум.

С обзиром на то да ли се колокати налазе у хијерархијском односу, уочен је примарни и секундарни колокат. Уз помоћ концептуалне анализе и дескриптивне методе дат је приказ семантичких обележја, а потом су предочени основни структурни обрасци којима се реализују постојани синтагматско-лексички спојеви према управном члану колокације. Поједини примери из примарног корпуса проверени су у електронском корпусу да би се утврдио шири колокациони опсег. Након идентификације и презентације лексичко-семантичких параметара који управљају и резултирају лексичким спојевима, дат је приказ формалних образаца у којима се колокације реализују.


Ključne reči


идентификација, класификација и презентација колокације

Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova