ZASTUPLJENOST STEREOTIPA O ŠPANSKOM JEZIKU I KULTURI U NASTAVI ŠPANSKOG KAO STRANOG JEZIKA U SRBIJI

Moisés Moreno Fernández, Sanja M. Maričić

Apstrakt


Budući da je uloga nastavnika da bude vodič u razumevanju strane kulture sa ciljem da studenti steknu interkulturnu kompetenciju, te da nastavu stranog jezika ne treba odvajati od nastave strane kulture, smatramo da nastava stranog jezika u koju su elementi kulture uključeni od samog početka povećava motivaciju studenata. Kako interkulturalnost obuhvata saznanje o načinu na koji neka zajednica vidi drugu, a to se „obično javlja u obliku stereotipnih predstava“ (ZEO 2003: 117) polazimo od pretpostavke da prisustvo stereotipa može pozitivno uticati na motivaciju studenata. Zastupamo stav da nastavnik na početnim nivoima treba da potencira pozitivne stereotipe u cilju pojačavanja motivacije za učenje španskog jezika. U ovom radu se bavimo prisustvom stereotipnih predstava o španskom jeziku i kulturi kod studenata u Srbiji u vidu analize anketnog ispitivanja.

Ključne reči


španska kultura, (inter)kulturna kompetencija, stereotip, španski kao strani jezik, motivacija

Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova