SPINOZA KAO ANTI-HOBS

  • Maja Solar Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: Spinoza, Hobs, imanencija, transcedencija, suverenitet, strah, sloboda, individualitet, kolektivitet, narod, mnoštvo, demokratija.

Apstrakt

Rad prati nekoliko linija kojima se Spinoza misli prevashodno kao anti-Hobs, u teorijsko-političkom smislu. Ključne linije kojima se to pokazuje su: ravan imanencije i transcendencije, ravan odnošenja afekta straha i slobode, ravan veze individualiteta i kolektiviteta, te, posebno, ravan odnošenja koncepta naroda i mnoštva. Dok se Hobsova misao pokazuje krucijalnom za ideje individualizma i liberalne tradicije, Spinoza se pokazuje kao mislilac kolektiviteta, mnoštva, i time kao inspiracija materijalističkim čitanjima.
Objavljeno
03. 09. 2015.
Sekcija
TEMA BROJA