TRAGOM POSLEDNJEG PARAGRAFA POLITIČKOG TRAKTATA

  • MILENA STEFANOVIĆ Novi Sad
Ključne reči: crna stranica, prirodno pravo, moć, iskustvo, građani, robovi, žene, feminizam, klasa

Apstrakt

Tema rada je Spinozino delo Politički traktat, s posebnim fokusom na njegovo poimanje političkih prava građana. To uključuje i rasvetljavanje značenja termina građanin u odnosu na kategorije ljudi koje on razmatra kao ne-građane ili kao derivirane građane. Autorka usmerava interes na feminističko situiranje ovog problema kod Spinoze, i pokušava da izgradi feminističku interpretaciju kroz presek pojmova kao što su rod, klasa i rasa. To podrazumeva i drugačiji epistemološko-metodološki pristup ovom pitanju i njegovo proširenje na druge grupacije kojima Spinoza odriče građanski status – robove, sluge koji se izdržavaju nekim ropskim poslom i žene. U radu će biti prikazano da Spinozini stavovi proizilaze iz njegovog koncipiranja prirodnog prava kao moći, odnosno sile, kao i promišljanja bića političkog iz postojećeg stanja, odnosno iskustva. Autorka pokušava da kroz analizu tadašnjih istorijskih prilika u Holandiji, koje su, između ostalog, obeležene trgovinom robovima iz Afrike, razjasni poslednji paragraf Političkog traktata.
Objavljeno
03. 09. 2015.
Sekcija
TEMA BROJA