LOGIČKI ELEMENTI EMPIRIJSKE MATEMATIKE DŽONA STJUARTA MILA

  • GORAN RUJEVIĆ Novi Sad
Ključne reči: definicija, empirizam, ime, indukcija, logika, matematika

Apstrakt

U ovom članku se ispituje odnos logičkih i matematičkih elemenata u empirističkoj doktrini Džona Stjuarta Mila kako je ona izložena u njegovom Sistemu logike. U svom razumevanju logike kao nauke o ljudskom naučnom znanju zasnovanom na iskustvu, Mil je zamenio ideju opšteg pojma idejom partikularnog imena i njegove konotativne i denotativne definicije, te je proces induktivnog zaključivanja pretpostavio procesu deduktivnog zaključivanja time što je ovaj prvi postavio kao preduslov za ovaj drugi. Ovo uspostavljanje pojedinačnog kao osnove sveg znanja nužno povlači za sobom preispitivanje statusa matematičkog znanja. U Milovom sistemu, matematičke definicije samo su hipotetička imena, a matematički postulati generalizacije iz sveg iskustva. U tom pogledu, ne može biti reči o nekoj posebnoj matematičkoj metodi, a matematika se može zvati fundamentalnom samo utoliko što se bavi odnosima koji postoje među apsolutno svim stvarnim predmetima, a ne zato što su te pravilnosti izraz apriornih istina koje su nužno i univerzalno istinite.
Objavljeno
03. 09. 2015.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI