PLATON

  • MILENKO A. PEROVIĆ Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: Platon, praktička filozofija, politeia, pravednost, ideja

Apstrakt

Autor daje sintetički prikaz osnovnih elemenata Platonove filozofije. Uz osnovne biobibliografske informacije sažeto predstavlja Platonovu metafiziku, dijalektiku, kosmologiju i psihologiju. Centralno mjesto u radu ima prikaz Platonove praktičke filozofije, a u njoj koncepcije najbolje politeje.
Objavljeno
16. 06. 2016.
Sekcija
ENCIKLOPEDISTIKA