ODNOS IZMEĐU RELIGIJE I ETIKE U TRANSCENDENTNOJ FILOZOFIJI MULA SADRE ŠIRAZIJA

MUAMER HALILOVIĆ

Apstrakt


Među najvažnijim pitanjima filozofije etike jeste pitanje o odnosu između etike i religije, odnosno o tome da li su religijski iskazi ujedno i moralni ili ne. Iz ovog pitanja proizlaze i brojna druga detaljnija pitanja, kao što su sledeća: da li su prvi oblici etike nastali u drevnim religijskim tradicijama? Da li su religijska predanja usklađena s moralom ili su etički iskazi i ideali proistekli iz religije? Da li je moguće da imamo nereligijsku – ili antireligijsku – etiku? Da li je moguće da imamo neetičku – ili antietičku – religiju? Na ovakva pitanja, ali i na druga slična pitanja, mnogi mislioci su dali svoje odgovore. Tako su formirana tri okvirna stava o pitanju odnosa između religije i etike: jedna grupa veruje da su religija i etika dva potpuno nepovezana sistema, druga grupa ističe da je reč o istovetnim sistemima dok treća grupa zagovara ideju da su religija i etika zapravo dva potpuno samostalna sistema koja su međusobno povezana.

U ovom radu kratko ćemo predstaviti svaki od pomenuta tri stava i u nastavku analizirati stav koji u ovoj raspravi zagovara Mula Sadra Širazi, utemeljivač transcendentne filozofije u islamu.


Ključne reči


religija, etika, dobro, zlo, transcendentna filozofija, Mula Sadra Širazi

Ceo tekst:

PDF

Reference


Akvan, Mohamad (2011), „Pejvand-e din va ahlak az manzar-e alame Tabatabai“, Pažuheš-e dini 6 (2): 111–129.

Barnes, Hari Elmer (prir.) (1982), Uvod u istoriju sociologije, preveli Vasilija Đukanović i Dušan Milanković, Beograd, BIGZ.

Berenđkar, Reza (2008), Ašnaji ba ferak va mazaheb-e eslami, Kom, Taha.

Hadžajlić, Mirsad (2012), „Božansko znanje i sloboda volje“, Kom: časopis za religijske nauke 1 (1): 45–67.

Halilović, Muamer (2015), „Kritički osvrt na Dirkemov redukcionistički pristup religiji“, Kom: časopis za religijske nauke 4 (2): 53–70.

Halilović, Tehran, Halilović, Seid, Halilović, Muamer (2014), Kratka istorija islamske filozofije, Beograd, Centar za religijske nauke Kom.

Ibn Manzur, Abul-Fazl Džemaludin Muhamed ibn Mukram (2003), Lisan al-arab, Bejrut, Daru sadir.

Mouw, Richard John (2012), „Religion and ethics“, in: Darbare-je din, prevela na persijski jezik grupa prevodilaca, Tehran, Hermes.

Muftić, Teufik (1997), Arapsko-bosanski rječnik, Sarajevo, El-Kalem.

Rabani Golpajgani, Ali (2005), Muhazarat fi al-ilahijat, Kom, Mu’asasa al-imam as- Sadik, osmo izdanje.

Rezanežad, Golam Hosein (2008), al-Mašahid al-uluhija fi šarh kitab aš-Šavahid ar- rububija, Kom, Ajat-e ešrak.

Mula Sadra, Muhamed ibn Ibrahim (1981), al-Hikmat al-muta’alija fi al-asfar al- ’aklija al-arba’a, Bejrut, Daru ihja at-turas, treće izdanje.

Mula Sadra, Muhamed ibn Ibrahim (1984), Mafatih al-gajb, Tehran, Mo’asese-je tahkikat-e farhangi.

Mula Sadra, Muhamed ibn Ibrahim (1996 a), „Tafsiru surat at-Tahid“, u: Nadži Isfahani, Hamed, Mađmu’e rasa’el-e falsafi-je Mula Sadra, Tehran, Hekmat, treće izdanje.

Mula Sadra, Muhamed ibn Ibrahim (1996b), „Rasailu ađviba al-masail al--Kašanija“, u: Nadži Isfahani, Hamed, Mađmu’e rasa’el-e falsafi-je Mula Sadra, Tehran, Hekmat, treće izdanje.

Mutahari, Murteza (1979), Eslam va moktazijat-e zaman [Islam i savremeni izazovi], Tehran, Sadra.

Rachels, James (2008), Falsafe-je ahlak [Ethical Theory: Theories About How We Should Live], preveo na persijski jezik Araš Ahgari, Hekmat, Tehran.

Ragib Isfahani, Husein ibn Muhamed (2002), Mu’džam al-mufradat fi garib al- Kur’an, Bejrut, Daru ihja at-turas al-arabi.

Ramazani, Reza (2008), Ara-je ahlaki-je alama Tabatabai, Tehran, Pažuhešgah-e farhang va andiše-je eslami.

Rouhani, Tahere, Hoseini, Halime (2002), Azadi-je erade-je ensan dar kalam-e eslami, Kom, Markaz-e đahani-je olum-e eslami.

Shiraz, Husain Agha (2014), „The Relation of Religion and Reason in the Transcendent Wisdom – A Look at the Necessity of Philosophical Investigation in the View of Mulla Sadra“, Kom: Journal of Religious Sciences 3 (1): 1–20.




DOI: http://dx.doi.org/10.19090/arhe.2015.24.163-179

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova