FIHTEOV POJAM PRAKSE

  • LUKA KEŠELJEVIĆ Nikšić, Crna Gora
Ključne reči: Aristotel, Kant, Fihte, teorija, praksa, um, Tathandlung, Ja, ne-Ja, spekulacija, revolucija, humanitet

Apstrakt

Autor u radu razmatra Fihteov pojam prakse. Prvo se osvrće na antičko razumijevanje pojma, te na njegovo osnovno obilježje – razdvojenost prakse i teorije, subjekta i objekta. Potom razmatra Kantovu dodjelu primata praksi. Ostatak rada posvećuje Fihteovom razumijevanju prakse, analizira pojmove djeloradnja, intelektualni opažaj, bavi se odnosom Ja – ne-Ja. Zatim razmatra odnos znanja i djelanja, te pitanje humaniteta. U poslednjem odjeljku rada razmatra problem spekulacije i njene suprotstavljenosti prema filozofiji (metafizici), a potom je dovodi u odnos sa revolucijom.

Reference

Fihte, Johan Gotlib: Osnova cjelokupne nauke o znanosti (1794), Naprijed, Zagreb1974.
Fihte, Johan Gotlib: Transcendentalna logika, Demetra, Zagreb 1999.
Fihte, Johan Gotlib: Učenje o nauci (1804), Službeni glasnik, Beograd 2007. Fihte, Johan Gotlib: Učenje o nauci, BIGZ, Beograd 1976.
Fihte, Johan Gotlib: Zatvorena trgovačka država, Nolit, Beograd 1979. Adorno, V. Teodor: Tri studije o Hegelu, Veselin Masleša, Sarajevo 1972. Aristotel: Metafizika, Paideia, Beograd 2007.
Aristotel: Nikomahova etika, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad 2003.
Basta, Danilo: Johan Gotlib Fihte i Francuska revolucija, Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije, Beograd 1980.
Boetije: Utjeha filosofije, Unireks, Podgorica 2008.
Buha, Aleksa: Etika njemačkog klasičnog idealizma, Svjetlost, Sarajevo 1986. Filipović, Vladimir: Klasični njemački idealizam, Matica Hrvatska, Zagreb 1979. Hegel, Georg Vilhem Fridrih: Fenomenologija duha, Dereta, Beograd 2005. Hegel, Georg Vilhem Fridrih: Istorija filozofije, BIGZ, Beograd 1983.
Hegel, Georg Vilhem Fridrih: Jenski spisi (1801-1807), Veselin Masleša, Sarajevo 1983.
Kangrga, Milan: Etika ili revolucija, Naprijed, Zagreb 1989. Kangrga, Milan: Klasični njemački idealizam, FF press, Zagreb 2008.
Kangrga, Milan: Praksa, vrijeme, svijet, Nolit, Beograd 1984.
Kangrga, Milan: Spekulacija i filozofija, Službeni glasnik, Beograd 2009. Kant, Imanuel: Dvije rasprave, Matica hrvatska, Zagreb 1953.
Kant, Imanuel: Kritika čistog uma, Kultura, Beograd 1956. Kant, Imanuel: Kritika praktičkog uma, Plato, Beograd 2004. Lukač, Đerđ: Povijest i klasna svijest, Naprijed, Zagreb 1970.
Perović, Milenko A.: Filozofske rasprave, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2011. Perović, Milenko A.: Istorija filozofije, Odsek za filozofiju Filozofskog Fakulteta,
Grafomedia, Novi Sad 2003.
Perović, Milenko A.: Pet studija o Hegelu, Biblioteka Arhe, Filozofski fakultet, Novi Sad 2012.
Perović, Milenko A.: Praktička filozofija, Odsek za Filozofiju, Filozofski fakultet Novi Sad 2004.
Perović, Milenko, A.: Etika, Grafomedija, Novi Sad 2001.
Rajković, Marica: „Kategorički imperativ kao centar obrta bitak trebanje“ u Arhe
VIII 16/2011.
Šeling, Fridrih Vilhem Jozef: Sistem transcendentalnog idealizma, Naprijed, Zagreb 1986.
Todorović, Miloš: Kratke studije, Plato, Beograd 2003.
Objavljeno
11. 05. 2017.
Sekcija
TEMA BROJA