ČEMU JOŠ HUMANISTIČKO OBRAZOVANJE?

  • DANIJELA GRUJIĆ Novi Sad
Ključne reči: humanističko obrazovanje, savremeni svet, produktivno mišljenje, operacionalno- tehničko znanje, čovečanstvo

Apstrakt

Pripadamo dobu koje je do temelja razorilo značaj humanističkog obrazovanja. Pre nekih stotinak godina mladi ljudi su još uvek sa ponosom odlazili na studije filozofije u vlastitoj potrazi za obrazovanošću. Govorilo se da se upućuju ka plemenitim naukama, disciplinama koje krepe i oplemenjuju ličnost čoveka. Savremeni, u velikoj meri globalizovan svet je, međutim, sve svoje fenomene uvukao u vrtlog ekonomske dinamike i postvarenja. Znanje je postalo roba i na ceni je samo ono obrazovanje koje pustuši staze duha, koje daje tehničko-operacionalno znanje. U takvoj konstelaciji obrazovanja svi akteri imaju izmenjene uloge, igrači i kvariigre zamenili su mesta. Ukoliko neko od aktera obrazovnog procesa stavi primedbu da bi obrazovanje trebalo da podstiče mišljenje kod čoveka, postaje istog trenutka otpadnik, zato što je to mesto već zaposelo instrumentalno mišljenje usmereno na problem. U borbi protiv pasivnog reproduktivnog znanja zaboravilo se i misliti i pitati o samom mišljenju, zaboravilo se pitati o čovečnosti naše egzistencije – u osnovi zaboravilo se pitati. Samo pitanje: čemu još humanističko obrazovanje? stoga nosi jak prizvuk davno minulih vremena, ono budi arhaične motive, ali takođe i pribira i čuva u sebi brigu o budućnosti čovečanstva.

Reference

Aristotel, Metafizika, Fakultet političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1985.
Gadamer, Hans-Georg, Evropsko nasleđe, Plato, Beograd 1999. Hajdeger, Martin, Bitak i vrijeme, Napred, Zagreb 1985. Hajdeger Martin, O humanizmu, Gradina, Niš 1998.
Hajdeger, Martin, Predavanja i rasprave, Plato, Beograd 1999. Herš, Žana, Istorija filozofije, Svetovi, Novi Sad 1998.
Kant, Imanuel, Kritika čistog uma, Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd 1990.
Kant, Imanuel, Vaspitanje dece, S. Javorina i drugi Ušće, Beograd 2002. Liotar, Žan Fransoa, Postmoderno stanje, Ibis grafika, Zagreb 2005.
Lok, Džon, Misli o vaspitanju, Zavod za izdavanje udžbenika Soc. Rep. Srbije, Beograd 1967.
Merije, Filip, Obrazovanje je vaspitanje, Zavod za udžbenike, Beograd 2014. Platon, Država, Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd 1993.
Platon, Odbrana Sokratova, Kriton, Fedon, Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd 1985.
Radoš, Jovo, Filozofija vaspitanja i obrazovanja, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica 2012.
Živković, S. Dragoljub, Filozofija obrazovanja i vaspitanja u Helena, Bakar, Bor
1995.
Objavljeno
11. 05. 2017.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI