UMETNOST I KULTURNA INDUSTRIJA U ADORNOVOJ FILOZOFIJI

  • MILOŠ MILADINOV Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: Adorno, društvo, kultura, kulturna industrija, postvarenje, totalitet, umetnost

Apstrakt

Adornovi pojmovi umetnosti i kulturne industrije u ovom radu biće razmatrani s obzirom na njihovu ulogu u društvenom totalitetu. U prvom poglavlju rada autor analizira Adornov način pristupa kulturnim fenomenima i njegovu kritiku pojma kulture kao unificirane celine. Potom, autor skreće pažnju na Adornovu tezu o modernoj umetnosti kao mestu negacije društvenog totaliteta. U nastavku sledi analiza Adornovog određenja kulturne industrije kao pseudo-kulture i pseudo-umetnosti. Na samom kraju, autor skreće pažnju na potencijalne društveno-progresivne implikacije sadržane u pojmu kulturne industrije.

Reference

Adorno, T., Estetička teorija, Nolit, Beograd, 1979.
Adorno, T., „Kritika kulture i društvo“, u: Filozofsko-sociološki eseji o književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
Adorno, T., Horkheimer, M., Dijalektika prosvetiteljstva, Veselin Masleša, Sarajevo, 1989.
Kinđić, Z., „Mimezis postvarenja: o Adornovom tumačenju strategije moderne umetnosti“ u: Filozofijai društvo 1/2006., Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd.
Novaković, M., „Preobražaj umetnosti i uloga tehničke reproduktivnosti. O nekim motivima u sporu između Benjamina i Adorna“, u: Arhe 20/2013, Filozofski fakultet, Odsek za filozofiju, Novi Sad.
Velimirović, T., „Kultura i/ili obmana“, u: Filozofija i društvo, 1/2008., Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd.
Wilson, R., Theodor Adorno, Routledge, New York, 2007.
Witkin, R., Adorno on Popular Culture, Routledge, New York, 2004.
Objavljeno
11. 05. 2017.
Sekcija
TEMA BROJA