RAD I PODELA RADA U DELU KARLA MARKSA

MILOŠ PEROVIĆ

Apstrakt


Pojam rada zauzima centralno mesto na kom Marks utemeljuje svoju filozofiju. Marksovo shvatanje podele rada je osnova na kom gradi kritiku kapitalističkog sistema. Razlikujući pozitivni i negativni aspekt podele rada, Marks ističe važnost odnosa između podele rada i privatnog vlasništva kao centralnog problema građanske epohe. Robni karakter proizvodnje osnovni je uzrok čovekovog otuđenja u kapitalizmu. Oslobođenje procesa rada od diktata kapitala postavlja se kao nužni uslov čovekovog oslobođenja.

Ključne reči


Marks, rad, podela rada, privatno vlasništvo, najamni rad, otuđenje, kapitalizam

Ceo tekst:

PDF

Reference


Brejverman, Hari, „Rad i monopolistički kapital“, Globus, Zagreb, 1983. Kangrga, Milan, “Kritika moralne svijesti”, Naprijed, Zagreb, 1989.

Korać, Veljko, „Marksovo shvatanje čoveka, istorije i društva“, BIGZ, Beograd, 1982. Marks, Karl, „Kapital: prilog kritici političke ekonomije. 1-3“, Prosveta, Beograd,

Marks, Karl, „Prilog kritici političke ekonomije“, BIGZ, Beograd, 1976. Marks, Karl, „Rani radovi“, Naprijed, Zagreb, 1976.

Perović, Milenko A., „Marksov pojam dijalektike“, u „Arhe: časopis za filozofiju“, God. 3, br. 7, 2007.

Petrović, Gajo, „Filozofija i marksizam“, Naprijed, Zagreb, 1976.

Rus, Veljko, Arzenšek, Vladimir, „Rad kao sudbina i kao sloboda: podjela i alijenacija rada“, SN Liber, Zagreb, 1984.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/arhe.2016.26.259-274

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova