У ОДБРАНУ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНЕ ДЕДУКЦИЈЕ КАТЕГОРИЈА

  • АЛЕКСАНДАР СТЕВАНОВИЋ Београд
Ključne reči: категорије, трансцендентална дедукција, аперцепција, Гајер, Кант, Критика чистог ума, Пролегомена

Apstrakt

У овом чланку дат је критички осврт на текст Пола Гајера „Трансцендентална дедукција категорија“ у коме он покушава да покаже формалну неисправност Кантове тезе. У првом делу чланка дата је анализа Гајеровог става и објашњена двострука линија његове критике Канта, прва у односу на могућност успостављања трансценденталне дедукције категорија путем трансценденталне аперцепције изложена у Критици чистог ума, и друга, која на основу разлике судова искуства и судова перцепције гради могућност оштег и нужног важења категорија у Пролегоменама за сваку будућу метафизику. У другом делу рада, пружа се аргументација у прилог Кантове позиције, указује на немогућност подвајања a priori синтеза категорија разума и трансценденталне аперцепције, објашњава специфична улога категорије релације у грађењу објективног сазнања и објашњава проблематичност успостављања формалног критеријума у оцени исправности трансценденталне дедукције.

Reference

Allison, Henry (1983), New Heaven and London, Kant’s transcendental idealism an interpretation and defense: Yale University press

Гулыга, Арсений Владимирович, Кант,(интернет) доступно на: http://bookz.ru/authors/arsenii-guliga/kant.html (приступљено 14.8.2014)

Guyer, Paul, (1998), Cambridge, „The transcendental deduction of the categories“, Тhe Cambridge Companion to KANT: Cambridge University Press

Хајдегер, Мартин, (1979), Београд, Кант и проблем метафизике: Идеје

Henrich, Dieter, “The Proof-Structure of Kant`s Transcendental Deduction”, (интер- нет) доступно на: http\\:www.docfoc.com/download/documents/heinrich- dieter-the-proof-structure-of-kants-transcendental-deduction (приступљено 30.4.2016)

Хопе, Хансгерог, (1984), Загреб, „Синтеза и категорије: Кант и модерна спознајна теорија“, Годишњак за повијест филозофије 2: 92 – 102

Кант, Имануел, (1970), Београд, Критика чистог ума: Култура

Кант, Имануел, (2005), Београд, Пролегомена за сваку будућу метафизику: ПЛАТО

Кант, Имануел, (1990), Београд, Критика моћи суђења: БИГЗ

Кант, Имануел, (1976), Београд, Логика: Графос

Kant, Immanuel, (1983), Darmdstadt, Kritik der reinen Vernunft: Wissenschaftliche Buchgesellschaft

Касирер, Ернст, (2006), Београд, Кант, живот и учење: ХИНАКИ

Kitcher, Philip, “A priori”, (2006), Cambridge, The Cambridge Companion to KANT AND MODERN PHILOSOPHY: Cambridge university press

Longuenesse, Beatrice, (2006), Cambridge, “Kant on a priori concepts: The metaphy- sical deduction of the categories”, The Cambridge Companion to KANT AND MODERN PHILOSOPHY: Cambridge university press

Pinkard, Terry, (2004), Cambridge, German Philosophy 1760-1860 The Legacy of idealism: Cambridge university press

Стевановић, Александар, (2015), Неготин, „Место музике у философији Имануела Канта“, Мокрањац, часопис за културу: 101 – 113

Strawson, P. F., (2006), New York, The Bounds of Sense: Routledge

Young, J. Michael, (1998), Cambridge, “Functions of thought and the synthesis of intuition”, Тhe Cambridge Companion to KANT: Cambridge university press
Objavljeno
17. 01. 2018.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI