LOGIKA HEGELOVE FILOZOFIJE PRAVA KAO FILOZOFIJE O PRAKTIČKOM

  • DEJAN JOVANČEVIĆ Novi Sad
Ključne reči: ideja dobra, praktična ideja, delanje ili postupanje, volja, svrha, apsolutna ideja

Apstrakt

Ono što shvatamo kao logiku Hegelove filozofije prava odnosi se sa jedne strane na 1. ideju dobrog=praktičnu ideju=delanje, postupanje kao praksu, a sa druge strane na 2. metodu odnosno apsolutnu ideju kojom se i praktična ideja saznaje na istinit način prema Hegelu. Bez neposrednijeg uvida u fenomenološki i logički put svesti do apsolutnog znanja i apsolutne ideje pokazaćemo da u Hegela filozofija prava nema nekakvu svoju praktičnu metodu. Naprotiv praktična ideja se može odrediti apsolutnom idejom, tako da je aposolutna ideja za Hegela metoda filozofije prava.

Objavljeno
25. 05. 2018.
Sekcija
TEMA BROJA