NEKE KONTROVERZE IZMEĐU PRAVA I MORALA

  • SPAHIJA KOZLIĆ Filozofski fakultet, Univerzitet u Zenici, BiH
Ključne reči: norma, moral, etika, filozofija prava, vrijednost, jezik, sloboda

Apstrakt

U radu se želi ukazati na dodirne tačke između prava i morala, ali i (što je još važnije) njihove najbitnije razlike kako bi se na jednoj aksiološkoj razini progovorilo o potrebi reafirmiranja unutrašnje saglasnosti za bilo koju, posebice pravnu normu. Ovaj je zadatak od posebne važnosti u vremenima sve prisutnijeg dogmatiziranja i apsolutiziranja pravne norme. U tom smislu, u radu se želi skrenuti pažnja na to da moral nije nekakvo opsjenarstvo i iluzija, kako se to posljednjih decenija može čuti, nego jedno od najbitnijih lica čovjeka od kojeg zavisi svaka druga njegova dimenzija – od spoznajne do stvaralačke. Jer, zanemarivati moralno prosuđivanje zbilje (posebno pravno-političke) znači potiskivati najvažniji horizont ljudskog bića.

Reference

Aristotel, Nikomahova etika, Globus, Zagreb, 1988.
Burger, Hotimir, Ljudska moralnost: studije o antropologiji i etici, Naklada BREZA, Zagreb, 2008.
Dworkin, Ronald Myles, Suština individualnih prava, CID, Beograd, 2001.
Đurić, Miloš N.: Istorija helenske etike, Zavod za udžbenike, Beograd, 1997.
Filozofski leksikon, ur. Stipe Kutleša, Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, Zagreb, 2012.
Frankena, William K., Etika, KruZak, Zagreb, 1998.
Fuller, Lon L., Moralnost prava, CID, Podgorica, 1999.
Hart, Herbert Lionel Adolphus, Pojam prava, Službeni glasnik, Beograd, 2013.
Jodl, Friedrich, Istorija etike kao filozofske nauke, I knjiga, „Veselin Masleša“, Sarajevo, 1975.
Kant, Imannuel, Zasnivanje metafizike morala, BIGZ, Beograd, 1981.
Lukić, Miodrag, Elementarni problemi etike, Naučna knjiga, Beograd, 1980.
Pavičević, Vuko, Osnovi etike, Kultura, Beograd, 1967.
Perelman, Chaim, Pravo, moral i filozofija, Nolit, Beograd, 1983.
Pravo, izbor tekstova i komentari Frederic Rouvillois, preveo i prir. Tarik Haverić, Rabic, Sarajevo, 2004.
Radbruch, Gustav, Filozofija prava, Centar za publikacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2006.
Raz, Joseph, Etika u javnom domenu: ogledi iz moralnosti prava i politike, CID, Podgorica, 2005.
Singer, Peter, Praktična etika, 2. izd., Fond za otvoreno društvo u Beogradu, Beograd, 2000.
Talanga, Josip, Uvod u etiku, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1999.
Tugendhat, Ernst, Predavanja o etici, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2004.
Visković, Nikola, Teorija države i prava, Birotehnika CDO Zagreb, Zagreb, 2001.
Objavljeno
25. 05. 2018.
Sekcija
TEMA BROJA