BERGSONOV POJAM PERCEPCIJE

MARK LOŠONC

Apstrakt


Razlika u prirodi između čiste percepcije i čiste memorije igra ključnu ulogu uBergsonovoj filozofiji. U teoriji asubjektivnih slika se percepcija određuje kao afenomenalnoiskustvo samih stvari. Prema Bergsonu tek mešanje percepcije i memorije u konkretnom iskustvurezultira iluzijom o interiornosti percepcije. Opis telesne selekcije je istovremeno i opis genezesubjektivnosti, odnosno, objektivnosti. Radi se o nužnim iluzijama, ali te iluzije nisu apriornog, većpragmatičkog karaktera. Kritika inteligencije kao organizatora niza percepcija – afekcija – akcijase može razumeti kao nužni produžetak teorije o čistoj percepciji. Autor ukazuje na najvažnijeteškoće Bergsonove teorije, sa posebnim osvrtom na pitanje čiste percepcije i irelevantnih slika.

Ključne reči


Bergson, percepcija, akcija, filozofija svesti, mozak, selekcija, iluzije, prostor, memorija

Ceo tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19090/arhe.2012.18.147-160

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova