TOTALITET I TOTALITARIZAM O Lukaču i Merlo-Pontiju

  • ALPAR LOŠONC Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: Totalitet, totalitarizam, Lukač, Merlo-Ponti, revolucija

Apstrakt

Autor ovog članka istražuje paralele i razlike između Lukačeve Povesti i klasne sve- sti i Merlo-Pontijevih spisa o marksizmu. Naglasak je stavljen na filozofsku artikulaciju odnosa između totaliteta i totalitarizma s obzirom na filozofiju istorije. Oba filozofa bila su sučeljena sa smislom povezanosti dinamike istorije i dijalektičkog uma. Zajednički aspekt tih filozofa tiče se analize mogućnosti „slobodne nužnosti“ na osnovu istorijskog čina. U isto vreme, postoji stroga divergencija među njima u pogledu logike i kontingencije istorije. To nesaglasje vodi ih ka razli- čitim filozofskim putevima, potvrđujući Merlo-Pontija kao post-fenomenološkog mislioca a Lu- kača kao rezigniranog marksistu.
Sekcija
TEMA BROJA