Hajdeger i «praktička filozofija»

  • Milenko A. Perović Filozofski fakultet Novi sad
Ključne reči: Hajdeger, praksis, theoria, praktička filozofija, Aristotel

Apstrakt

Hajdegerova tematizacija kritičkog odnosa prema ideji utemeljenja«praktičke fi lozofi je» i etike od početne elaboracije u djelu «Bitak i vrijeme»skopčana je s dubljim nesporazumom u pogledu pitanja šta zapravo jeste praktičkafi lozofi ja. Autor postavlja osnovnu tezu da je Hajdeger svoj kritički odnos izgradiona slaboj fi lozofskoj legitimnosti pojma «praktička fi lozofi ja», kojoj je porijeklo ukorumpiranom pojmu «praxis», preuzetom s rubnim područja fi lozofske tradicije.Ta se slaba legitimnost u bitnom smislu negativno odrazila na vodeću Hajdegerovufi lozofsku namjeru da u «Bitku i vremenu» provede razgradnju tradicionalne idejesubjektivnosti subjekta i pojma čovjeka.
Sekcija
TEMA BROJA