Tradicionalna fi lozofi ja i mogućnost novog mišljenja

  • Vojin Simeunović Filozofski fakultet Banja Luka
Ključne reči: Hajdeger, fenomenologija, temelj, novo mišljenje, bitak

Apstrakt

Autor analizira odnos između tradicionalne fi lozofi je i novog mišljenja. Usredištu te analize stoji Hajdegerova fi lozofi ja. Posredstvom Bitka i vremena Hajdegerse primakao vrhu fenomenološkog pokreta. On je nastojao da pojmi sudbinuvlastitog mišljenja. Oto Pegeler o tome piše: „Može li mislilac koji je još na putu ijoš traži put već govoriti o svom putu? Ne mora li ga taj govor odvratiti od jedinogzadatka: da se sasvim posveti onome što treba misliti?“ Hajdeger pita: je li tubitakili istina bitka temelj metafi zike? Razumevanje bitka on je promišljao kao temeljljudskog bitka. Taj temelj je mišljen kao bestemeljan i utoliko je uzet kao polazišteza utemeljenje bitka. Bitak je u svojoj istini „temelj“, ali ipak temelj kao „ponor“.Temelj kao ponor ujedno je „netemelj“. Upravo tu leži mogućnost i nužnost novogmišljenja.
Sekcija
TEMA BROJA