Logos i retorika: ili o projektu nove fi lozofske retorike

  • Irina Deretić Filozofski fakultet Beograd
Ključne reči: Platon, logos, retorika, dijalektika, duša

Apstrakt

U ovom radu autor raspravlja o dometu i granicama kako Platonovekritike retorike u Gorgiji, tako i njegovog projekta nove fi lozofske retorike u Fedru.U ova dva dijaloga Platon nije promenio svoj odnos prema retorici kako bi se tona prvi pogled moglo učiniti. Naime, i u jednom i u drugom spisu Platon kritikujeretoričku praksu svoga vremena. Novina Fedra sastoji se u uvođenju zamisli jednenove retorike koja mora da zadovolji tri uslova. Prvi zahtev se tiče kompozicijebeseda koja bi trebalo da bude sastavljena tako da svi njeni delovi budu neraskidivopovezani. Drugo, retorički logos treba da počiva na fi lozofi ji, na dijalektičkimpravilima spajanja i razdvajanja pojmova, da sledi nužnu logiku eidetskehijerarhije. I treće, fi lozofski retor mora «voditi duše» slušaoca i to tako što bi utičena formiranje njihove duše sledeći fi lozofski utemeljen vaspitni ili zakonodavniideal. Platonov nedovršen projekat nove fi lozofske retorike, međutim, nikada nijezaživeo, niti je ikada u daljoj istoriji retorike sa toliko ambicija postavljen.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI