U traganju za izgubljenom bezobzirnošću: Uvod u Sloderdajkovu Kritiku ciničkog um

  • Stefan Lorenz Sorgner Fridrich Schiller Universität Jena
Ključne reči: Sloterdajk, cinički um, kinizam, vrednosti, Niče

Apstrakt

U tekstu «U traganju za izgubljenom bezobzirnošću: Uvod u SloderdajkovuKritiku ciničkog uma» dajem kritički pregled Sloterdajkovog glavnog dela kojim jestekao reputaciju vodećeg nemačkog fi lozofa. Moj članak je strukturisan na sledećinačin: prvo, analiziram Sloderdijkovu razumevanje fi lozofi je gde pokazujemkako se on bavio pitanjima života i vrednosti – ukoliko pod vrednostima nepodrazumevamo samo opšte principe, nego i stavove o životu – te se tako možereći kako je on jedan od ničeanskih fi lozofa budućnosti, koji su tvorci novihvrednosti i koji ne veruju u istinu. Središnja tačka Sloderdijkove knjige jesteinterpretacija prosvetiteljstva, i naše sadašnje situacije u kulturi. Potom u drugomdelu rada tematizujem Sloderdijkovo razumevanje perioda prosvetiteljstva, što mevodi u trećem delu rada ka analizi pojma «cinizma». Njegov pojam «cinizma»predstavlja stav prema životu za koji se smatra da preovladava u sadašnjosti ikoji je personifi kovan u Frankfurtskoj školi. Sloderdijk je izrazito kritičan prema«cinizmu», kao alternativu «cinizmu» on uzima «kinizam». I na kraju kritičkiinterpretiram Sloderdijkov pojam «kinizma».
Objavljeno
08. 04. 2013.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI