O UZAJAMNOSTI POLITIKE I ETIKE

  • SLOBODAN JAUKOVIĆ Filozofski fakultet, Novi Sad
Ključne reči: Aristotel, Nikomahova etika, Politika, etika, politika, principi, ono dobro

Apstrakt

Aristotel je utvrdio vezu uzajamnosti etike i politike. Međutim, u povesnoj praksise ta veza nastoji razvrgnuti od samih početaka. Ovde se pokušava, prvo, osvetliti današnjaepohalna situacija u kojoj je je to razvrgavanje dostiglo vrhunac. Filozofi ja, sa svoje strane, moranastojati da kao uslov vlastite mogućnosti, stalno iznova radi na rehabilitaciji uzajamne vezeetike i politike. Drugo, nastoji se razviti niz argumenata koji svedoče o uzajamnoj vezi etike ipolitike koja upravo u našoj eposi, eposi metafi zike na njenom vrhuncu, postaje za nas nešto odnajvišeg interesa.
Sekcija
TEMA BROJA