REPRODUKCIJA BIO-MOĆI DOKIDANJE POLITIČKOGA DJELOVANJA

  • ANKICA ČAKARDIĆ Filozofski fakultet, Rijeka
Ključne reči: biomoć, biopolitika, Foucault, Hardt i Negri, (neo)liberalizam, reprodukcija, komunikacija

Apstrakt

U radu, načelno, govorimo o tri međusobno nerazdvojna zaključka: a) biopolitičkanarav postojećega poretka u obliku »vlasti bez vlasti« razvija vlastiti sistemski smisao na temeljureproduciranja u aktivnostima svakodnevlja – u komunikaciji i stvaranjem odnosa iz nje, b)poredak u koji se čovjek uklapa prividno je uređen i temelji se isključivo na tumačenjima i interpretacijamaonoga što »potreba« (za predmetom) jest i nije, c) biomoć je oblik moći koji uređujedruštveni život iz njegove nutrine, ona postiže svoju djelotvornost tek kada se potpuno pounutri,kada postane integralna, životna funkcija koju svaki pojedinac prihvaća i reaktivira vlastitimreproduciranjem. Ne bismo li pokušali ponuditi konzistentnu argumentaciju za spomenute tezeistražit ćemo postavke neoliberalizma koji se temelji na bio-političkoj reprodukciji (I) i sustavimajezika i komunikacija koji dokidaju ideju klasično poimanoga političkog subjekta (II).
Sekcija
TEMA BROJA