DVA TELA

  • JASNA ŠAKOTA-MIMICA Filozofski fakultet, Beograd
Ključne reči: telo, sárks, sōma, preobražaj, Novi zavet, Hrist

Apstrakt

U eseju se razmatra odnos grčkog sárks i sōma. Nastoji se pokazati da Novi zavetpropagira zamisao o dva tela i mogućnost preobražaja jednog u drugo, ali samo pod uslovomda Hristovo stradanje ne shvatimo kao puku veru u vaskrsnuće nego kao „sada i ovde“ brigu ovlastitom telu.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI