DIJALEKTIKA UČENJA VRLINE U PLATONOVOM <em>PROTAGORI</em>

  • MINA OKILJEVIĆ Filozofski fakultet, Novi Sad
Ključne reči: Platon, moral, učenje, vrlina, didakton, ethos

Apstrakt

Sudbina dijaloga Protagora takva je da se on najčešće ostavlja ad acta uz lakonski komentar da je u pitanju Platonova „negativna dijalektika“. Autor se fokusira na pokušaj celovite interpretacije ovog dijaloga, koja bi u konačnom rasvetlila i samu tezu o negativnoj dijalektici kao njegovom temeljnom obeležju. Fundamentalni je zadatak rada dati odgovor na pitanje zašto je rezultat dijaloga ostao negativan, tj. šta u samoj postavci problema nužno indukuje paradoksalnu „promenu strana“ koja ne donosi odlučan stav o mogućnosti učenja vrline. Taj je traženi odgovor, kao proton pseudos postavke problema, lociran u pogrešnoj koncepciji pojma učenja. Platon, naime, izrazito teorijsku konotaciju pojma učenja nastoji inkorporirati u praktički proces uspostavljanja moralnog karaktera, što nužno vodi negativnom rezultatu dijaloga.

Sekcija
STUDIJE I OGLEDI