DARVIN I ESENCIJALIZAM

  • MAJA SOLAR Filozofski fakultet, Novi Sad
Ključne reči: varijacija, razlika, problem odredbe Drugog, esencijalizam, Platon, Aristotel, Hegel, Darvin

Apstrakt

Darvinova teorija evolucije razmatrana je u kontekstu problema i pojma suštine, kao i odredbi esencijalizama, zasnovanim na logičkim određenjima pojmova promene, razlike i drugosti. Pokazuje se da je Darvinova teorija evolucije drugačija od paradigmi evolutivnih mišljenja koje su zasnovane na objektivnom klasifi katorskom, kao i tipološkom esencijalizmu, i koje pretpostavljaju prvenstvo pojmova identiteta i nepromenljivosti. Biologijsko-fi lozofsko mišljenje koje je populacionističko klasifi kacije konstituira tek nakon poimanja problema varijacije i modifi kabilnosti, čime se uspostavlja kao revolucionarno.

Sekcija
STUDIJE I OGLEDI