СИСТЕМ ФИЛОЗОФИЈЕ МИХАИЛА ХРИСТИФОРА РИСТИЋА <br>Први део ПРОПЕДЕУТИКА ФИЛОЗОФИЈЕ

  • МИРКО АЋИМОВИЋ Филозофски факултет, Нови Сад
Ključne reči: синтетицизам, критицизам, основна филозофија, емпиријска пси хо ло гија

Apstrakt

У овом раду разматрају се пропедеутички основи система фило зо фије Михаила Христифора Ристића, својевремено гимназијског професора фи ло зофије у Сремским Карловцима. Са становишта кантовског критицистичког син тетизма, Ристић је поставио систем теоријске и практичке филозофије, којем претходе теоријске и историјске претпоставке, те онда пропедеутичко увођење у фиозофију, основи основне филозофије и емпријска психологија синтетички схва ћене филозофије.

Sekcija
BAŠTINA