FILOZOFSKA PROBLEMSKA SVEST U IZVEŠTAJIMA O SRPSKOJ VELIKOJ GIMNAZIJI U NOVOM SADU (1867-1918)1

  • DRAGAN PROLE PROLE Filozofski fakultet, Novi Sad
Ključne reči: Novosadska gimnazija, fi lozofska svest, jezik, povest, obrazovanje

Apstrakt

Autor naglašava da nam studiranje Izveštaja rečito svedoči o prisustvu fi lozofskih znanja i pozivanju na fi lozofske autore kod onih nastavnika novosadske gimnazije koji fi lozofi ju nikada nisu predavali. Otuda je i bilo moguće da novosadska gimnazija u tom periodu često menja nastavnike fi lozofi je, pošto su temeljna fi lozofska znanja pripadala korpusu obrazovanosti tadašnjih nastavnika, barem kada je reč o onima koji su studirali »duhovne nauke«. Filozofska problematika je u Izveštajima znatno zastupljenija od tekstova nastavnika fi lozofi je. Problemska konfi guracija nastavničkih radova skoncentrisala oko tri teme: jezika, povesti i obrazovanja. Analiza istaknutih tekstova je pokazala da misaona uporišta koja su oblikovala fi lozofsku svest, a bila su usvojena od strane nastavnika novosadske gimnazije u periodu 1867-1918 u potpunosti korespondiraju standardima njihovog vremena.

 

Sekcija
BAŠTINA