God. 2, Br. 4 (2005)

FENOMENOLOGIJA

DOI: http://dx.doi.org/10.19090/arhe.2005.4

Ovaj broj tematski je predstavljen filozofijom fenomenologije, i onda tematom s povodom, što se odnosi na stogodišnjicu Ajnštajnove specijalne teorije rlativiteta, kako se sve to danas misli evropskim stanjem filozofskog mišljenja. Na tu evropsku dimenziju filozofije upućuju, ovde poglavito originalni, dakle do sada neobjavljeni, radovi filozofa s područja Francuske, Italije, Španije, Nemačke, SAD, te nas i naših susednih zemalja, Hrvatske i BiH. Iza ovoga predstavljeni su istraživački radovi profesora i saradnika s projekta „Mesto filozofije u modernom društvu“, što ga je odobrio Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Vojvodine (pod rukovodstvom prof. dr Milenka A. Perovića), a zatim slede studije i ogledi s istorijskom i etičkom temom filozofije, i onda prevod ranog Rajnahovog članka o fenomenologiji.

Temat o fenomenologiji otvoren je radom o personalizmu, naturalizmu i transcendentalizmu u Huserlovom spisu Ideen (Gregori Jean, Nica), zatim se nastavlja radovima o Huserlu i kognitivnoj nauci (Carmelo Cali, Palermo), Huserlovoj fenomenološkoj psihologiji (Carina Trilles Calvo, Universidad Castilla-La Mancha), zatim o odnosu povesne geneze Bitka i vremena prema Huserlovoj fenomenologiji (Dragan Prole), o minhenskoj recepciji Huserlove fenomenologije kod Lipsa, Pfandera i Rajnaha (Guillaume Frechette, Universitat Hamburg), o Šelerovom pojmu smrti (Milan Uzelac, Novi Sad), dekonstruktivnoj strategiji u svetlu fenomenologije (Michael R. Michau, Purdue University, West Lafayette, IN, USA), te naposletku o opštijim razmatranjima o intersubjektivnosti, dijalogu i komunikaciji (Vojin Simeunović, Sarajevo).

Filozofski interes za Alberta Ajnštajna ovde je, delom, posvedočen radovima o apsolutnom principu teorije relativiteta, zapravo o Ajnštajnu i Njutnu (Mirko Aćimović), o Bergsonu i Ajnštajnu (Matthew Morgan, Southern Illinois University Department of Philosophy, Carbondale, Illinois, USA), zatim o pojmovima vremena i haosa (Milan Polić, Učiteljska akademija Sveučilišta u Zagrebu), Ajnštajnu i etici nauke (Slobodan Sadžakov, Novi Sad), i, na kraju, o teoriji prirodne filozofije Ruđera Bokovića koja se može misliti i kao putokaz prema kvantnoj teoriji (Dragoslav Stojiljković, Novi Sad).
Odabrani radovi s Odseka zafilozofiju u Istraživanjima su spokrajinskogprojekta o mestu filozofije u savremenom društvu, i odnose se na promišljanje Hegela i spora konzekvencijalizma i deontologije (Milenko A. Perović), zatim na uvodni tekst o logičkim osnovama filozofije duha (Mirko Aćimović), filozofski evrocentrizam kao prepreci međukulturnm susretima (Dragan Prole) i Aristotelovom poimanju predsokratika (Željko Kaluđerović).

U rubrici Studije i ogledi zastupljeni su radovi o grčkoj filozofiji i počecima renesanse (Željko Škuljević, Zenica), o granicama liberalne demokratije (Lino Veljak, Zagreb) i etičkom patriotizmu (Igor Primorac, Jerusalim).

Iza ovoga sledi prevodRajnahovog rada o fenomenologiji (Damir Smiljanić, Nirnberg), a zatim osvrti, prikazi i letopisne beleške o filozofskim događanjima kako na našem Odseku, tako i sa našeg Odseka.

Temat o fenomenologiji priredio je Dragan Prole, o Ajnštajnu Mirko Aćimović, a s projektnih istraživanja radove odabrao Milenko A. Perović.

Uredništvo

Sadržaj

TEMA BROJA

L attitude personnaliste entre naturalite et transcendentalite - le probleme du „quotidien“ dans Ideen II d,E. Husserl
Grégori Jean
PDF
HUSSERL AND THE PHENOMENOLOGICAL DESCRIPTION OF IMAGERY: SOME ISSUES FOR THE COGNITIVE SCIENCES?
CARMELO CALI
PDF
LA NECESIDAD DE UNA NUEVA PSICOLOGÍA: HACIA UNA PSIHOLOGÍA FENOMENOLÓGICA
KARINA P. TRILLES CALVO
PDF
POVESNA GENEZA BITKA I VREMENA U HORIZONTU PROTIVNACRTA HUSERLOVE FENOMENOLOGIJEERLOVE FENOMENOLOGIJE
DRAGAN PROLE
PDF
LA RECEPTION DE LA PHENOMENOLOGIE HUSSERLIENNE A MUNICH: LES CAS DE LIPPS, PFANDER ET REINACH
GUILLAUME FRECHETTE
PDF
SCHELERS DEUTUNG DES TODES (Zu seiner Lehre von den letzten Dingen)
MILAN UZELAC
PDF
FORGETTING: DECONSTRUCTIVE STRATEGIES IN LIGHT OF PHENOMENOLOGY
MICHAEL R. MICHAU
PDF
INTERSUBJEKTIVNOST, DIJALOG, KOMUNIKACIJA
VOJIN SIMEUNOVIĆ
PDF

POVOD

APSOLUTNI PRINCIP TEORIJE RELATIVITETA AJNŠTAJN I NJUTN
MIRKO AĆIMOVIĆ
PDF
BERGSON, EINSTEIN AND THE CONCEPTUAL ‘TRANSFORMATION’ OF A METER
MATTHEW MORGAN
PDF
VRIJEME I KAOS
MILAN POLIĆ
PDF
ALBERT AJNŠTAJN I ETIKA NAUKE
SLOBODAN SADŽAKOV
PDF
TEORIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA KAO PUTOKAZ KA KVANTNOJ MEHANICI
DRAGOSLAV STOJILJKOVIĆ
PDF

ISTRAŽIVANJA

HEGEL I SPOR KONZEKVENCIJALIZMA I DEONTOLOGIJE
MILENKO A. PEROVIĆ
PDF
PRILOG ISTORIJSKOJ REKONSTRUKCIJI FILOZOFIJE DUHA
MIRKO AĆIMOVIĆ
PDF
FILOZOFSKI EVROCENTRIZAM KAO PREPREKA MEĐUKULTURNIM SUSRETIMA
DRAGAN PROLE
PDF
O ARISTOTELOVOM POIMANJU PRESOKRATOVACA
ŽELJKO KALUĐEROVIĆ
PDF

STUDIJE I OGLEDI

GRČKA I POČECI RENESANSE (Ne)skriveni aristotelizam platonizma
ŽELJKO ŠKULJEVIĆ
PDF
GRANICE LIBERALNE DEMOKRACIJE
LINO VELJAK
PDF
PATRIOTIZAM: PRIZEMNI I ETIČKI
IGOR PRIMORAC
PDF
PATRIOTIZAM: PRIZEMNI I ETIČKI
IGOR PRIMORAC
PDF

PREVODI

O FENOMENOLOGIJI
ADOLF RAJNAH
PDF

PRILOZI - OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE, LETOPISNE BELESKE

FILOZOFIJA STROGE NAUKE (Edmund Huserl, „Filozofija kao stroga znanost i druge rasprave”, Naklada Ljevak, Zagreb, 2003.)
MAJA SOLAR
PDF
RESPONZIVNOST: FENOMENOLOŠKI ODGOVOR NA SAVREMENOST (Bemhard Valdenfes, Topografija stranog. Studije o fenomenologiji stranog I, Stylos, Novi Sad 2005, prev. Dragan Prole)
DRAGAN PROLE
PDF
OD HUSERLA DO VALDENFELSA: STOGODISNJI PUT UVEK NEIZVESNE „FENOMENOLOGIJE PAŽNJE” (Bernhard Waldenfels, Phanomenologie der Aufmerksamkeit, Frankfurt am Main, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 2004, str. 304)
PETAR BOJANIĆ
PDF
NAUKA OD TALESA DO AJNŠTAJNA Osvrt na knjigu Djulija Pretija "lstorija naučne misli”. (Klub NT, Beograd 2002.)
DRENKA DOBROSAVLJEVIĆ
PDF
BIOETIKA NA DJELU >4. Lošinjski dani bioetike (Mali Lošinj, 13.-15. VI. 2005.) i 1. Bioetički forum za jugoistočnu Europu (Mali Lošinj, 16.-18. VI. 2005.)
HRVOJE JURIĆ
PDF
LETOPISNE BELEŠKE
nastavnika i saradnika Odseka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
- -
PDF