God. 1, Br. 2 (2004)

ARISTOTELOVA FILOZOFIJA

DOI: http://dx.doi.org/10.19090/arhe.2004.2

Ovaj drugi broj prvog godišta časopisa Arhe tematski se, najpre, odnosi na razmatranja raznolikih pitanja i problema što ih i danas postavlja Aristotelov sistem filozofije, a onda se, u drugom tematskom sklopu, nastavlja s, u prethodnom broju započetim, studijama i ogledima s područja promišljanja Kantove filozofije.

Pristup Aristotelu, a shodno njegovoj razdeobi biti znanja, počinje ogledom o metafizičkom preseku Aristotelove filozofije prirode, dakle ontologičkim kategorijama fizike (Mirko Aćimović), a zatim se razmatraju antropologičke osnove Aristotelove filozofije (Irina Deretić, Zoran Dimić), te logički osnov praktičke filozofije, preko promišljanja praktičkog silogizma, kako kod Aristotela tako i kod Hegela (Milenko A. Perovic). Odnos Hegel/Aristotel prikazuje se i preko tematizovanja novozavetnosti Hegelove rasprave o gospodstvu i ropstvu (LazarVrkatic), dok o modernijim tumačenjima aristotelijanskih učenja o silogizmu, odnosu Bolcana prema Aristotelu u kontekstu kontinuiteta modernije matematike i o normama kao odlukama pišu Žana Janeva, Veselin Petrov i Viren Buzov; pristup Aristotelu završava se ovde radom koji prikazuje poglavito Aristotelovu filozofsku rekonstrukciju učenja o uzrocima kod prvih «teologa» (Željko Kaluđerovic).

Drugi deo radova o Kantovoj filozofiji odnosi se na područja ispitivanja Kantove teorije o idealitetu naših čula (Miloš Todorovic), zatim na mogućnost veze Kantove etike i poslovne etike (Branko Balj), te na Kantov interes za pitanja pedagogike (Marinko Lolić, Julijana Beli-Genc); zatim se još jednom ispituje odnos Kant/Herder, ovoga puta preko pojma tradicije (Dragan Prole), a onda se, na kraju, govori o kantovskom nasleđu Fihteove filozofije, preko učenja o nauci i pitanja o jedinstvu uma (Eva Kamerer).

Tematske celine broja priredio je Mirko Aćimović.

Uredništvo

Sadržaj

TEMA BROJA

ONTOLOŠKE KATEGORIJE ARISTOTELOVE FILOZOFIJE PRIRODE
MIRKO AĆIMOVIĆ
PDF
POJAM LOGOSA U ARISTOTELOVOM RAZUMEVANJU ČOVEKA
IRINA DERETIĆ
PDF
ARISTOTELOVO ODREĐENJE ČOVEKA
ZORAN DIMIĆ
PDF
PRAKTIČKI SILOGIZAM KOD ARISTOTELA I HEGELA
MILENKO A. PEROVIĆ
PDF
NOVOZAVETNI PODSTOJ HEGELOVE RASPRAVE O GODSPODSTVU I ROPSTVU
Hegel/Aristotel
LAZAR VRKATIĆ
PDF
A SIMPLE METHOD FOR SOLVING SIMPLE AND COMPLEX SYLLOGISMS
JANA YANEVA
PDF
THE CONCEPTION OF BERNARD BOLZANO ABOUT THE CONTINUUM AND THE ACHIEVEMENTS OF CONTEMPORARY MATHEMATICS
VESSELIN PETROV
PDF
NORMS AS DECISIONS
VIHREN BOUZOV
PDF
PRVI "TEOLOZI" I UČENJE O UZROCIMA
ŽELJKO KALUĐEROVIĆ
PDF

STUDIJE I OGLEDI

O JEDNOJ KANTOVOJ REČI
MILOŠ TODOROVIĆ
PDF
KANTOVA ETIKA - STAZA ZA POSLOVNU ETIKU?
BRANKO BALJ
PDF
KANT I PEDAGOGIJA
Dva veka Kantovog Spisa o pedagogiji
MARINKO LOLIĆ
PDF
KANTOV ODGOVOR
JULIJANA BELI-GENC
PDF
POJAM TRADICIJE KOD HERDERA I KANTA
DRAGAN PROLE
PDF
UČENJE O NAUCI I PITANJE JEDINSTVA UMA
Kantovsko nasleđe Fihteove filozofije
EVA KAMERER
PDF

PREVODI

GRANICE I SLOBODE U EVROPSKOM MIŠLJENJU MIŠLJENJA
WERNER STEGMAIER
PDF

PODSEĆANJA

BRANISLAV PETRONIJEVIĆ
SLOBODAN SADŽAKOV
PDF

PRILOZI - OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE, LETOPISNE BELESKE

ARCHE NAUKE I NAUKA ARCHEA (Džon Barnet, Rana grčka filozofija, Zav. za udžb. i nas. sred., Beograd, 2004)
Željko Kaluđerović
PDF
PROPEDEUTIKA LOGIKE (M. Aćimović, Elementi logike, Savez pegagoških društava Vojvodine, Novi Sad, 2004.)
Dunja Šešelja
PDF
SISTEM PRAKTIČKE FILOZOFIJE (Milenko A.Perović: Praktička filozofija, Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2004.).
Slobodan Sadžakov
PDF