God. 5, Br. 10 (2008)

POLITIČKA FILOZOFIJA

DOI: http://dx.doi.org/10.19090/arhe.2008.10

Uredništvo časopisa Arhe sledi vlastitu početnu izdavačku orijentaciju, prema kojoj se osnovni istraživački interes u fi lozofskom izdavaštvu artikuliše, osmišljava, te delom i usmerava na temelju odluka da se posebna misaona pažnja usmerava na određena i odgovarajuća područja fi lozofskih tematizacija. U ovoj svesci časopisa odlučili smo se da u središte takve tematizacije stavimo problematiku fi lozofi je politike. Odluku je moguće višestruko braniti fi lozofskim argumentima. Ipak, najtemeljniji argument jeste sami izbor, tematska raznolikost i kvalitet izabranih tekstova.

Tematski blok otvara rasprava Milenka Perovića o problemu utemeljenja pojma politike u Hajdegerovom djelu, s obzirom na paradigmatski status pojmova politike kod Aristotela i Hegela. Lino Veljak raspravlja o filozofskim i političkim revindikacijama djelovanja jugoslovenske Praxis-fi lozofi je, dok tekstovi Mislava Kukoča i Marijana Krivaka tematiziraju otvorena pitanja procesa globalizacije. Slobodan Jauković istražuje problem odnosa između politike i etike, a Ankica Čakardić problem biomoći. U rubrici Studije i ogledi objavljujemo rad Jasne Šakote-Mimice o problematici telesnosti, tekst Željka Kaluđerovića o problemu pravde u Solonovim spisima, istraživanje Mine Okiljević o dijalektici vrline u Platonovom dijalogu „Protagora“, te studiju Maje Solar o problematici darvinizma. U rubrici Baština objavljujemo prve rezultate naučnog istraživanja „Tradicija nastave filozofi je u najstarijim srpskim gimnazijama (Sremski Karlovci, Novi Sad)“, koje je u toku na Odseku za fi lozofi ju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (Mirko Aćimović, Dragan Prole). Objavljujemo i prikaz knjige Zorana Arsovića „Fenomenologija i Evropa“ iz pera Vojina Simeunovića.

 

UREDNIŠTVO

Sadržaj

TEMA BROJA

MILENKO A. PEROVIĆ
PDF
MISLAV KUKOČ
PDF
MARIJAN KRIVAK
PDF
SLOBODAN JAUKOVIĆ
PDF
ANKICA ČAKARDIĆ
PDF
LINO VELJAK

STUDIJE I OGLEDI

JASNA ŠAKOTA-MIMICA
PDF
ŽELJKO KALUĐEROVIĆ
PDF
MINA OKILJEVIĆ
PDF
MAJA SOLAR
PDF

BAŠTINA

МИРКО АЋИМОВИЋ
PDF
DRAGAN PROLE PROLE
PDF

PRILOZI - OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE, LETOPISNE BELESKE

FENOMENOLOGIJA I EVROPA ZORANA ARSOVIĆA (Zoran Arsović, Fenomenologija i Evropa, Vidici, Banja Luka, 2008.)
VOJIN SIMEUNOVIĆ
PDF

AUTORI

Autori
 
PDF