NAGY ELŐDÖK NYOMÁBAN…

Anna KOLLÁTH

Absztrakt


A tanulmány a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén végzett, illetve a Tanszékhez (is) kötődő (szocio)dialektológiai kutatások tendenciáiról igyekszik számot adni. A nagy elődök munkáiból kiindulva (a Nagyatlasz kutatói, Penavin Olga, a szombathelyi dialektológiai műhely tagjai, a helyi gyűjtők, nyelvészek és nem nyelvészek) azt mutatja be, hogyan alakultak/alakulnak a nyelvjárási gyűjtések és feldolgozások az utóbbi években. Szlovénia egyetlen magyar nyelven magyar nyelvészetet és irodalmat oktató tanszéke nagyon fontosnak tartja a hallgatók bevonását a dialektológiai kutatásokba. A tanulmány empirikus anyagát jórészt két friss hallgatói szókészleti gyűjtés adja (Szentlászló, Dobronak), amelyek lehetővé teszik a tájszókészlet egy-egy szeletének összehasonlítását (valóságosidő-vizsgálat) a már meglévő anyagokkal és elemzésekkel. A tájszókészlet átörökítése, a helyi nyelvjárások megtartása, az anyanyelven belüli kettős- vagy többesnyelvűség a magyar nyelv megmaradásának fontos szegmense, az identitás alakításának egyik legmarkánsabb jegye.

Kulcsszavak


Maribori Magyar Tanszék, Muravidék, kontaktusnyelvjárás, szociodialektológia, tájszó

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


Balogh Lajos. 2002. Penavin Olga (1916–2001). Magyar Nyelv 98 (1): 116–118.

Balogh Lajos. 2004. Büki tájszótár. Szombathely: Vasi Szemle Szerkesztősége.

Benő Attila. 2014. Kontaktusjelenségek az erdélyi magyar nyelvváltozatokban. Erdélyi Tudományos Füzetek 281. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület.

Bokor József. 2009. Nyelviség és magyarság a Muravidéken. Lendva: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet.

Gasparics Judit. 2014. A muravidéki magyarok nyelvhasználata és nyelvváltozatai. Doktori értekezés. Budapest: ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar Nyelvtudományi Doktori Program, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Alprogram.

Kolláth Anna. 2005. Magyarul a Muravidéken. Maribor: ZORA 39.

Kolláth Anna. 2016. Nyelvek, nyelvváltozatok és a modern média a kisebbségi kétnyelvűségben. Előadás a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja Berzsenyi Dániel Tanárképző Kara által szervezett VI. Dialektológiai Szimpozionon (Szombathely, 2015. szeptember 2–4.). Sajtó alatt.

Kološa Tanja. 2016. Magyar nyelv és nyelvhasználat a szlovéniai Dobronakon. Egy kérdőíves szókészleti vizsgálat eredménye. Szakdolgozat. Maribor: Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék.

Kovač Tünde. 2015. A tömegkommunikációs műfajok nyelvezete muravidéki felhasználók körében. Szemináriumi dolgozat. Kézirat.

Láncz Irén. 2012. Penavin Olga gyűjtőútjai a Muravidéken. In Penavin Olga a Muravidéken, szerk. Halász Albert. Bánffy Napok 2012. Penavin Olga nemzetközi tudományos emlékkonferencia. 13–22. Lendva: Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség–Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet.

Lanstyák István. 2005. Kölcsönszavak a magyar nyelv határon túli változataiban. In Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat: A 2005. október 20–21-i somorjai konferencia előadásai, szerk. Vörös Ferenc. 21–26. Budapest–Nyitra–Somorja: Magyar Nyelvtudományi Társaság–Konstantin Egyetem Közép-európai tanulmányok Kara–Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum.

Lanstyák István. 2006. Nyelvből nyelvbe. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó.

B. Lőrinczy Éva főszerk. 1979–2010. Új magyar tájszótár I–V. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Penavin Olga. 1961. Szécsiszentlászlai szójegyzék. Magyar Nyelvőr 85 (4): 460–463.

Penavin Olga. 1966. A jugoszláviai Muravidék magyar tájnyelvi atlasza. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. 116. szám.

Silling István. 2012. A nyelvjárás- és néprajzkutató Penavin Olga professzorról és muravidéki gyűjtéseinek anyagából. In Halász Albert szerk. Penavin Olga a Muravidéken. Bánffy Napok 2012. Penavin Olga nemzetközi tudományos emlékkonferencia. 23–32. Lendva: Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet.

Szabó Mária. 2006. Tájszójegyzék. Lendva vidéki tájszavak szótárszerű gyűjteménye. Lendva: MNMI.

Toplak Rudolf. 2016. Tájszavak élete a szlovéniai Goricskón: Egy szókészleti gyűjtés néhány tanulsága. Szakdolgozat. Maribor: Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék.

Végh József. 1959. Őrségi és hetési nyelvatlasz. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Zágorec-Csuka Judit. 2016. Nyelvjárás és nyelvhasználat a muravidéki Kapcán. In Naptár 2016. 135–156. Lendva: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/hk.2016.4.13-28