A PALÓC NYELVJÁRÁS KUTATÁSA A XIX. SZÁZADBAN

Enikő GRÉCZI-ZSOLDOS

Absztrakt


A palócokról írt XIX. századi tanulmányok vezetik be a palóc nyelvjáráskutatás történetét. Szeder Fábián a század elején publikálta a korabeli Tudományos Gyűjtemény hasábjain a palócokról írt tanulmányait. Pap Gyula Palóc népköltemények című gyűjtését 1865-ben adta ki. Horvát István történésznek, folyóirat-szerkesztőnek szenvedélyévé vált a palócok hagyományainak, történetének kutatása. Pintér Sándor szécsényi ügyvédnek 1880-ban jelent meg népismertető tanulmánya a palócokról. A dolgozat témája a korabeli tájnyelvi gyűjtések bemutatása, emellett az északi, egybefüggő palóc régió és a déli palóc szigetek egyes összefüggéseinek tárgyalása.


Kulcsszavak


nyelvjárástörténet, palóc nyelvjárás, XIX. századi palóc nyelvjárásleírások

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


Benkő Loránd. 1957. Magyar nyelvjárástörténet. Budapest: Tankönyvkiadó.

Bynon, Theodora. 1997. Történeti nyelvészet. Budapest: Osiris.

Csáky Károly. 2005. Szeder Fábián palóckutató élete és munkássága. In Szeder Fábián: A’ Palóczokról. Hasonmás kiadás. 77–102. Dunaszerdahely: Lilium Aurum.

Horvát István. Rajzolatok a magyar nemzet történetéből.

http://www.angelfire.com/realm3/hmult1/konyvek/horvistv.htm (2016. okt. 5.)

Imre Samu. 1971. A mai magyar nyelvjárások rendszere. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Pap Gyula gyűjtötte és kiadta. 1865. Palóc népköltemények. Sárospatak. http://mek.oszk.hu/11000/11036/11036.htm (2016. okt. 5.)

Penavin Olga. 1984. Horvátországi (szlavóniai) magyar nyelvjárási atlasz. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.

Pintér Sándor. 1880. A Palócokról. Népismertető tanulmány. Budapest. (Hasonmás: 1995. Szécsény)

Szabó József. 1990. Magyarországi és jugoszláviai magyar nyelvjárásszigetek. Békéscsaba–Kecskemét–Szeged: Csongrád Megyei Levéltár.

Szeder Fábián. 1819. Palóczokról. In Szeder Fábián. 2005. A’ palóczokról. Hasonmás kiadás. 5–26. Dunaszerdahely: Lilium Aurum.

Szeder Fábián. 1821. A’ Palóczokról eredetekre, és nagy Pannóniába való jövetelekre nézve. In Szeder Fábián. 2005. A’ palóczokról. Hasonmás kiadás. 27–36. Dunaszerdahely: Lilium Aurum.

Szeder Fábián. 1835. A’ Palóczokról. In Szeder Fábián. 2005. A’ palóczokról. Hasonmás kiadás. 37–76. Dunaszerdahely: Lilium Aurum.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/hk.2016.4.29-35