NYELVJÁRÁSI JELENSÉGEK A MAI BÁCSKAI ÉLŐNYELVBEN

Eleonóra KOVÁCS RÁCZ

Absztrakt


A tanulmány az elmúlt öt év gyűjtése alapján azokat a nyelvjárási jelenségeket mutatja be, amelyek általánosak a bácskai magyar nyelvhasználatban. A kutatás során 15 településen 40 évnél idősebb adatközlők nyelvhasználatát vizsgáltuk részt vevő megfigyeléssel. Célunk, hogy bemutassuk azokat a hangtani, alaktani és mondattani nyelvjárási jelenségeket, amelyek általánosak a bácskai magyar beszélt nyelvben. A jobb áttekinthetőség érdekében táblázatokban ismertetjük kutatásunkat. A táblázatok első oszlopa a nyelvjárási alakokat tartalmazza. A második oszlopban a jelenség megnevezését tüntetjük fel, a harmadik oszlopban pedig a nyelvjárási variáns köznyelvi megfelelőjét közöljük. Célunk továbbá, hogy a kutatás adatai beépíthetők legyenek a magyar tannyelvű tagozatok additív személetű anyanyelvoktatásába.

Kulcsszavak


vajdasági magyar nyelvjárás, hangtan, alaktan, mondattan, additív szemléletű anyanyelvoktatás

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


Andersson, Lars-G. 2000. Language cultivation in Sweden. In Issues on Language Cultivation, szerk. Sándor Klára. 85–98. Szeged: JGYF Kiadó.

Badis Róbert. 2008. A vajdasági magyarság identitás stratégiái. In Bennünk élő múltjaink, szerk. Papp Róbert–Szarka Lilla. 319–328. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet.

Beregszászi Anikó. 2012. Lehetetlent lehetni. Budapest–Beregszász: Tinta Könyvkiadó.

Bindorffer Györgyi. 2007. Változatok a kettős identitásra. Budapest: Gondolat–MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet.

Gábrity Molnár Irén. 2008. A délvidéki identitástudat nyomában. In Bennünk élő múltjaink, szerk. Papp Richárd–Szarka László. 307–318. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet.

Gereben Ferenc. 1999. Identitás, kultúra, kisebbség. Budapest: Osiris–MTA Kisebbségkutató Műhely.

Hires-László Kornélia. 2011. A kárpátaljai magyarság identitásának vizsgálata nyelvi aspektusból. In Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban, szerk. Hires-László Kornélia– Karmacsi Zoltán–Márku Anita. 280–287. Budapest–Beregszász: Tinta Könyvkiadó– II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete.

Jahr, Ernst Hakon. 2000. On the use of dialects in Norway. In Issues on Language Cultivation, szerk. Sándor Klára. 75–84. Szeged: JGYF Kiadó.

Kovács Rácz Eleonóra. 2012a. A bánáti adatközlők véleménye a nyelvjárásról. Hungarológiai Közlemények 42 (4): 93–107.

Kovács Rácz Eleonóra. 2012b. Kisebbségi nyelvjárási attitűd és identitástudat. In Vajdasági magyar tudóstalálkozó. Tudomány, módszer, argumentáció, szerk. Ispánovics Csapó Julianna. 35–41.Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács: Újvidék, http://www.vmat.rs. (2016. szept. 8.)

Kovács Rácz Eleonóra. 2012c. Magyar nyelvjárások az oktatásban. Hungarológiai Közlemények 43(4): 27–37.

Kovács Rácz Eleonóra. 2013. Nyelvjárási attitűdök. Újvidék: Bölcsészettudományi Kar.

Kovács Rácz Eleonóra. 2014a. The Main Methodological Principles of Teaching Hungarian Dialects in the Hungarian-Speaking Communities in the Carpathian Basin. Casca 3 (1), szept. 10. http://www.journal.casca.org.rs/2014/11/26/the-main-methodological-principles-of-teaching-hungarian-dialects-in-the-hungarian-speaking-communities-in-the-carpathian-basin/ (2016. okt. 1.)

Kovács Rácz Eleonóra. 2014b. Nyelvjárási attitűdök a használatközpontú, funkcionális nyelvtanítás tükrében. Tudástérkép – Vajdasági magyar tudóstalálkozó 2014. szerk. Ispánovics Csapó Julianna. 279–288. Budapest–Újvidék: Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács–Magyar Tudományos Akadémia. http://vmat.rs/?page_id=1147 (2016. szept. 6.)

Kovács Rácz Eleonóra. 2014c. Identitásjegyek és nyelvjárási attitűd a vajdasági magyar ajkú bánáti kisiskolások körében. Hungarológiai Közlemények 15 (2): 33–50.

Omdal, Heidi. 2000. Changes in the linguistic climate in Norway? In Issues on Language Cultivation, szerk. Sándor Klára. 63–74. Szeged: JGYF Kiadó.

Penavin Olga. 1988. Bácskai magyar nyelvjárási atlasz. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.

Sieber, Peter–Sitta, Horst. 1994. Mundart und Hochsprache im Unterricht. Orientierungs-hilfen für Lehrer. Reihe Studienbücher Sprachlandschaft Band 1. Aarau–Frankfurt am Main–Salzburg: Verlag Sauerländer.

Szabó József. 2000. Nyelvek és nyelvjárások Svájcban. Magyar Nyelv 96 (1): 109–120.

Szabó József. 2003. A dialektológia és az iskolai oktatás kapcsolatának vizsgálata Németországban és Ausztriában. Magyar Nyelvőr 127 (1): 64–75.

Szabó József. 2004. Svájc nyelvi helyzete, különös tekintettel a nyelvi kisebbségekre. Magyar Nyelv 100 (2): 291–298.

Szabó József. 2010. A nyelvjárás és az irodalmi nyelv helye a német Svájcban, különös tekintettel az iskolai oktatásra. http://www.c3.hu/~nyelvor/period/ 1291/129104.pdf. 59–70. (2016. szept. 6.)
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/hk.2016.4.51-72