A NYELVJÁRÁSOK TÉMAKÖRE NÉHÁNY MAGYARORSZÁGI ÉS VAJDASÁGI KÖZÉPISKOLAI TANKÖNYVBEN

Krisztina SZÉCSÉNYI

Absztrakt


A magyar anyanyelvű gyerekek több mint fele nyelvjárási hátterű, mely tényt a magyartanárok nem hagyhatják figyelmen kívül. Az anyanyelvoktatás a köznyelvi normát részesíti előnyben, de emellett az is célja, hogy a dialektusok jelentőségteljes szerepére rámutasson, és pozitív nyelvjárási attitűdöt alakítson ki a diákokban. A tanulók egyrészt a pedagógusok által, másrészt a tankönyvekből szerezhetnek ismereteket a sztenderdről és a nyelvjárásokról mint nyelvváltozatokról. A tankönyvek ugyanakkor a tanárok számára is támaszt nyújtanak a tanításhoz. Dolgozatunk tárgya a magyar nyelvjárások témakörének megjelenése középiskolai tankönyvekben. Vizsgáljuk, hogy milyen elméleti ismereteket és gyakorlati feladatokat kínál a tanulóknak, valamint azt is kutatjuk, hogy a tankönyv hozzájárul-e a pozitív nyelvjárási attitűd kialakításához. Tanulmányunk a Magyarországon, valamint a Vajdaságban leginkább használatos középiskolai tankönyveket öleli fel.


Kulcsszavak


nyelvváltozat, nyelvjárási attitűd, középiskolai tankönyv

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


Antalné Szabó Ágnes–Raátz Judit. 2015. Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 11. évfolyam számára. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Antalné Szabó Ágnes–Raátz Judit. 2015. Magyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet a 11. évfolyam számára. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Antalné Szabó Ágnes–Raátz Judit. 2011. Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 12. évfolyam számára. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Antalné Szabó Ágnes–Raátz Judit. 2011. Magyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet a 12. évfolyam számára. Budapest: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó.

Crystal, David. 1998. A nyelv enciklopédiája. Budapest: Osiris.

Kapos József. 2014. Szakiskolai közismereti kísérleti tankönyv 9–10. évfolyam. I. kötet. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Kapos József. 2015. Szakiskolai közismereti tankönyv 9. évfolyam. I. kötet. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Kiss Jenő. 2001. Magyar dialektológia. Budapest: Osiris Kiadó.

Papp György–Pató Imre–Vajda József. 2003. Magyar nyelv és kifejezőkészség fejlesztése a középiskolák I–IV. osztálya számára. Belgrád: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Sándor Anna. 2000. Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség egy kisebbségi magyar beszélőközösségben, Kolonban. Pozsony: Kalligram Kiadó.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/hk.2016.4.73-79