SZONETTVARIÁCIÓK PETRI GYÖRGY VALAMI ISMERETLEN CÍMŰ KÖTETÉBEN

Kornélia HORVÁTH

Absztrakt


A dolgozat Petri György Valami ismeretlen (1990) című, a magyar rendszerváltozás után röviddel kiadott verskötetének szonettjeit vizsgálja. Érdekesnek tűnik, hogy míg a szonettforma Petri első két kötetében nem – vagy csak minimálisan – képviseltette magát, a későbbiekben megnövekedik a jelentősége (átlagosan három szonettet olvashatunk a későbbi verseskönyvekben). A Valami ismeretlen azért mutatkozik unikálisnak e szempontból, mert kilenc szonettet is felvonultat, méghozzá a verseskönyv egészének kompozícióját tekintve meglehetősen átgondolt és strukturált formában. Jelen tanulmány meghatározó módszertani és szemléleti közelítésmódja ezért a metrikai és ritmikai analízis, amelyet azonban nem leíró-strukturalista alapon, hanem mindenkor annak szemantikai-poétikai következményei felől gondol el és igyekszik értelmezni.


Kulcsszavak


metrum, ritmus, szonett, szemantika, individuális poétika

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


Alighieri, Dante. 2016. Isteni Színjáték. Ford. Nádasdy Ádám. Budapest: Magvető.

Ferencz Győző. 19952. Gyakorlati verstan és verstani gyakorlatok. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Gáldi László. 1961. Ismerjük meg a versfomákat. Budapest: Gondolat.

Horváth Kornélia. 2000. Szem, csillag, éjszaka (Pilinszky János: Senkiföldjén). In Tűhegyen: Versértelmezések a későmodernség magyar lírája köréből. 47–76. Budapest: Krónika Nova.

Horváth Kornélia. 2006. Versnyelv és műfajváltás József Attila Rejtelmek című versében. In A versről. 59–78. Budapest: Kijárat.

Madách Imre. 1984. Az ember tragédiája. Budapest: Szépirodalmi.

Máriáss Anna. 2015. A későmodern költészettörténeti tradíció továbbélése Rab Zsuzsa Kő és madár című kötetében. In „…kettős, egymást tükröző világban”: Poétikai formációk a késő- és posztmodern magyar lírában, szerk. Boros Oszkár, Horváth Kornélia, Osztroluczky Sarolta. 155–191. Budapest: Gondolat.

Petri György. 2003. Munkái I. Összegyűjtött versek, szerk. Réz Pál, Lakatos András és Várady Szabolcs. Budapest: Magvető.

Szepes Erika–Szerdahelyi István. 1981. Verstan. Budapest: Gondolat.

Szondi, Peter. 2015. A filológiai megismerésről. Vár Ucca Műhely (Irodalmi és művészeti lap) 13 (47): 9–26.

Tóth Krisztina. 2004. Síró ponyva. Budapest: Magvető.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/hk.2017.1.1-22