MAGYARNYELV-HASZNÁLAT A VAJDASÁGI MAGYAR SZÓ NAPILAP ONLINE CIKKEIBEN ÉS A KAPCSOLÓDÓ OLVASÓI KOMMENTEKBEN

Réka SÓLYOM

Absztrakt


A tanulmány napjaink vajdasági magyarnyelv-használatát elemzi a magyart kétnyelvű környezetben beszélők nyelvhasználatában. A vizsgálat korpuszát a vajdasági Magyar Szó című napilap internetes változatában 2016. december 13. és december 19. között megjelent cikkek, illetve a cikkekhez fűzött online olvasói hozzászólások (kommentek) szövegei adják. Az elemzés célja a kontaktusnyelvi hatás következtében létrejövő jellemzők, mint például a morfológiai, szókészletbeli eltérések, feminizáló és analitizáló hatás kimutatása és illusztrálása releváns példákkal. Az elemzés egyfelől szerves folytatását képezi a témában 2011-ben és 2015-ben végzett és publikált vizsgálatoknak, másfelől továbblépést is jelent, mivel összefüggéseket, lehetséges egyezéseket és változásokat keres a korábbi években kapott, illetve a friss, online adatok között.


Kulcsszavak


vajdasági magyarnyelv-használat, kontaktusnyelvi hatás, kétnyelvűség

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


Bene Annamária. 2012. Vajdaság, egyetem, kétnyelvűség. In A vajdasági magyarok nyelvhasználati szokásairól: Szocio- és pszicholingvisztikai tanulmányok. 9–27. Becse: Bene Annamária–Lux Color Printing.

Bódi Zoltán. 1998. Internetes kommunikáció–beszédkommunikáció. In Beszédkutatás ’98: Beszéd, spontán beszéd, beszédkommunikáció, szerk. Gósy Mária. 178–188. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézete.

Göncz Lajos. 1999. A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban). Budapest–Újvidék: Osiris Kiadó–Forum Könyvkiadó–MTA Kisebbségkutató Műhely.

Göncz Lajos. 2004. A vajdasági magyarság kétnyelvűsége. Szabadka: MTT Könyvtár 8.

Hegedűs Rita. 2004. Magyar nyelvtan: Formák, funkciók összefüggések. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

ISZ = Tolcsvai Nagy Gábor. 2007. Idegen szavak szótára. Budapest: Osiris Kiadó.

Kontra Miklós. 2014. Néhány különbség a muravidéki és a vajdasági magyar nyelv között. In Sokszínű nyelvészet–nyelvi sokszínűség a 21. század elején. Írások Kolláth Anna tiszteletére, szerk. Gróf Annamária–N. Császi Ildikó–Szoták Szilvia. 182–185. Budapest–Alsóőr: Tinta Könyvkiadó–UMIZ–Imre Samu Nyelvi Intézet.

Molnár Csikós László. 1989. A magyar nyelv helyzete Jugoszláviában. Magyar Nyelvőr 113 (2): 162–175.

Molnár Csikós László. 1998. A középfok melletti -nál, -nél ragot helyettesítő -tól, -től rag régen és ma. In Nyelvi változó – nyelvi változás, szerk. Sándor Klára. 229–234. Szeged: JGYF Kiadó.

Sólyom Réka. 2012. Vajdasági magyar nyelv és stílus. A vajdasági magyarnyelv-használat sajátosságai napjainkban. Hungarológiai Közlemények 13 (1): 31–41.

Sólyom Réka. Megjelenés előtt. Kontaktusnyelvi hatások a mai vajdasági magyarnyelv-használatban: egy online napilap cikkeinek és kommentjeinek jellemzői. (A VI. Dialektológiai Szimpozionon Szombathelyen 2015. szeptember 3-án elhangzott előadás írott változata.)

Termini Kutatóhálózat. http://ht.nytud.hu/htonline (2016. dec. 13–19.)

Internetes források:

http://www.magyarszo.rs (2016. dec. 13–19.)

https://www.facebook.com/magyarszo (2016. dec. 13–19.)
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/hk.2017.1.67-78