TÖRTÉNETET HORDOZÓ SZÓLÁSOK A VAJDASÁGI MAGYAR FRAZÉMAKORPUSZBAN

Ilona RAJSLI

Absztrakt


A Penavin-hagyaték szólásanyagának jelentős része tartalmaz valamilyen – az illető frazémához szorosan kapcsolódó – értelmező magyarázatot, anekdotát vagy mondát, illetve lokális jellegű eseményt, történetet. Ezek a történetek világítják meg a mára többé-kevésbé elhomályosult idiómák jelentését és keletkezéstörténetét, ezért a szólásanyag prezentálásakor a frazémák szerves részét képezik. Amikor ezt a szóláskorpuszt a vajdasági egységes adatbázis anyagába szeretnénk integrálni, megoldásra váró feladatként felmerülnek az eltérő jellegű és terjedelmű történetek, magyarázatok formai kérdései, valamint e történetek feldolgozásának módozatai. A dolgozat e frazémacsoport tipológiai, szerkezeti, nyelvjárási vizsgálatát végzi el; kitér a rövid értelmezéssel ellátott szólásokra, a frazémák használati körülményét is megvilágító típusokra, azokra, amelyekhez egész anekdota, adoma fűződik, valamint a személyneveket, helyneveket tartalmazó frazémákra egyaránt. A vizsgált korpuszban kiemelkedően magas a szóláshasonlatok száma. A vizsgált frazémaréteg a vajdasági hely- és művelődéstörténeti kutatások számára is jelentős forrásként szolgálhat.


Kulcsszavak


frazémakorpusz, történet, anekdota, szóláshasonlat, Vajdaság

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


Balázs Géza. 2009. Mi a helyzetmondat? In A kommunikáció nyelvészeti aspektusai, szerk. Gecső Tamás és Sárdi Csilla. 9‒14. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Forgács Tamás. 2007. Bevezetés a frazeológiába: A szólás- és közmondáskutatás alapjai. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

R. Molnár Emma. 1994. Idiómák adomákból. In Bárczi Géza centenárium, szerk. Békési Imre és H. Tóth Imre. 77–86. Szeged: MTA Szegedi Területi Bizottsága.

Papp György. 2007. A vajdasági frazeológiai korpusz szerkezeti, adattári vonatkozásai. In Délvidék/Vajdaság: Társadalomtudományi tanulmányok, szerk. Papp Richárd. 70‒112. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet.

Rajsli Ilona. 2015a. Bácskai vonatkozások Margalits Ede korai frazémagyűjteményében. Hungarológiai Közlemények 46 (3): 88–99.

Rajsli Ilona. 2015b. Pragmatikus helyzetmondatok a vajdasági frazémaállományban. In Tudás és régió. 110–116. Újvidék: Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács. http://vmat.rs/vmat/wp-content/uploads/2015/04/tudas-es-regio-konferenciakotet-2015-web.compressed.pdf (2016. szept. 20.)

Vajda S. Zsuzsanna. 1971. Feketicsi szólások. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 3 (8): 133–141.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/hk.2017.1.79-90