ÚJ TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A CSALLÓKÖZI NYELVJÁRÁSOK KUTATÁSÁBAN

Károly Presinszky

Absztrakt


A tanulmány a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében folyó dialektológiai kutatások egyik fontos célkitűzéséről, a csallóközi magyar nyelvjárások újabb vizsgálatának kutatási eredményeiről számol be. A kutatás 2010-ben indult, célja egy teljes kutatópont-hálózaton elvégzendő szinkrón nyelvjárási gyűjtés, melynek rögzítése és feldolgozása a Vékás Domokos és Vargha Fruzsina Sára által kifejlesztett Bihalbocs szoftverrel történik. A tanulmány vázolja a folyamatban lévő kutatás eddigi eredményeit, különös figyelmet fordítva az informatizált adatok újszerű, számítógépes feldolgozásának lehetőségeire. Bemutatja a korábbi és az újabb gyűjtésű nyelvjárási adatok összevetésének eredményeit, a jelenségek területi és társadalmi megoszlását szemléltető térképeket, valamint a hanggal szinkronizált nyelvjárási adatok sokrétű elemzésében rejlő lehetőségeket.


Kulcsszavak


nyelvjárások, számítógépes dialektológia, jelenségtérképek, akusztikai fonetika

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


Gósy Mária. 2004. Fonetika, a beszéd tudománya. Budapest: Osiris Kiadó.

Kiss Jenő szerk. 2001. Magyar dialektológia. Budapest: Osiris Kiadó.

Menyhárt József. 2012. Kis kácsa fürdik. Egy csallóközi nyelvjárási jelenség vizsgálata. In A tudomány vonzásában: Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére, szerk. Simon Szabolcs–Török Tamás. 131–144. Komárom: Selye János Egyetem.

Menyhárt József–Presinszky Károly. 2013. A szórványos ö-zés vizsgálata a Csallóközben generációk és iskolázottság szerint. In Elmélet és empíria a szociolingvisztikában: Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia – Szeged, 2012. augusztus 30. – szeptember 1. – előadásaiból. 444–458. Budapest: Gondolat Kiadó.

Menyhárt József–Presinszky Károly–Sándor Anna. 2009. Szlovákiai magyar nyelvjárások. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem.

MNyA. = Deme László–Imre Samu szerk. 1968–1977. A magyar nyelvjárások atlasza. 1–6. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Cs. Nagy Lajos. 2011. Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza. Nagykapos: Luminosus n. o. Kiadó.

Presinszky Károly. 2012. A csallóközi kȧlács. Az á előtti asszociatív illabiális ȧ-zás nyelvföldrajzi jellemzői a Csallóközben. In A tudomány vonzásában: Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére, szerk. Simon Szabolcs–Török Tamás. 111–129. Komárom: Selye János Egyetem.

Presinszky Károly. 2016a. A magánhangzó-rövidülés vizsgálata a Csallóközben. In Sztenderd – nem sztenderd: Variációk egy nyelv változataira. Válogatás a 18. Élőnyelvi Konferencia (Nyitra, 2014. szeptember 18–20.) előadásaiból, szerk. Kozmács István–Vančo Ildikó. 189–199. Lakitelek: Antológia Kiadó.

Presinszky Károly. 2016b. Az á előtti illabiális ȧ-zás a Csallóközben. Magyar Nyelv 112 (2): 218–227.

Sándor Anna. 2004. A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó.

Vargha Fruzsina Sára. 2011. Beszélő térképlapok A magyar nyelvjárások atlaszából. In Hangok – helyek. Tanulmányok dialektológiai adattárak és helynévtárak számítógépes feldolgozásáról, szerk. Bárth M. János–Vargha Fruzsina Sára. 151–169. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet.

Vékás Domokos. 2007. Számítógépes dialektológia. In V. Dialektológiai Szimpozion, szerk. Guttmann Miklós–Molnár Zoltán. 289–293. Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszék.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/hk.2017.1.91-101