A MAGYAR LÁB ÉS A SZERB NOGA VEZÉRSZAVÚ FRAZÉMÁK KONTRASZTÍV VIZSGÁLATA

Edit ANDRIĆ, Szabina HALUPKA REŠETAR

Absztrakt


A kontrasztív kutatások egyik legizgalmasabb területének a frazeológiai vizsgálatok számítanak. Egy-egy nyelv leggazdagabb frazeológiai állományát az ún. szomatizmusok képezik, amelyek az emberi testrészek, szervek megnevezéseit tartalmazó szólásokat és közmondásokat ölelik fel. Ezúttal a magyar láb, illetve a szerb noga vezérszavú szólásokat vesszük számba. A magyar korpusz négy szólásgyűjteményből – Forgács, T. Litovkina, Bárdosi és O. Nagy köteteiből – állt össze, a szerbben viszont a szerb értelmező szótárakra, a Matešić-féle horvát és szerb frazeológiai szótárra, valamint az Otašević szerkesztette szólásszótárra támaszkodtunk. A szólásokat kognitív szempontból, valamint szerkezetük alapján is osztályoztuk, és igyekeztünk következtetéseket levonni arra vonatkozólag, hogy a két – genealógiailag és tipológiailag különböző nyelvcsoportba tartozó – nyelv között milyen mértékben mutathatók ki hasonlóságok és különbségek az említett szomatizmusok esetében.


Kulcsszavak


frazeológia, szomatizmus, magyar nyelv, szerb nyelv

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


Andrić Edit. 2014. A fej vezérszavú frazeológiai egységek a magyarban és szerb ekvivalenseik. In Sedmi međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura, szerk. Ivana Živančević-Sekeruš–Nebojša Majstorović. 19–29. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Andrić, Edita. 2013. Kontrastivna semantička analiza reči fej u mađarskom i glava u srpskom jeziku. Zbornik matice srpske za filologiju i lingvistiku 56 (2): 131–153.

Andrić, Edita. 2015. Oko za oko. Kontrastivna frazeološka analiza sa odrednicom szem/oko u mađarskom i srpskom jeziku. Peti međunarodni kongres „Primenjena lingvistika danas”. Nove tendencije u teoriji i praksi. 27–29. novembar 2015. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Bárdosi Vilmos. 2012. A magyar szólások, közmondások értelmező szótára fogalomköri szómutatóval. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Bárdosi Vilmos. 2013. Lassan a testtel! Emberi testrészek a magyar szólásokban, közmondásokban. Budapest: Tinta Kiadó.

Forgács Tamás. 2003. Magyar szólások és közmondások szótára. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Halupka-Rešetar, Szabina–Andrić, Edit. 2017. Somatisms with the lexemes láb in Hungarian, noga in Serbian and leg/foot in English. Kézirat.

T. Litovkina Anna. 2010. Magyar közmondások nagyszótára. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Matešić, Josip. 1982. Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga.

MÉK – Magyar értelmező kéziszótár. 2003. Budapest: Akadémiai Kiadó.

O. Nagy Gábor. 1966. Magyar szólások és közmondások. Budapest: Gondolat.

Otašević, Đorđe. 2012. Frazeološki rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Prometej.

RSJ – Rečnik srpskoga jezika. 2007. Novi Sad: Matica srpska.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/hk.2017.1.102-124