A MAGYAR LÁB ÉS A SZERB NOGA VEZÉRSZAVÚ FRAZÉMÁK KONTRASZTÍV VIZSGÁLATA

  • Edit ANDRIĆ Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék Újvidék, Szerbia
  • Szabina HALUPKA REŠETAR Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Angol Tanszék Újvidék, Szerbia
Kulcsszavak: frazeológia, szomatizmus, magyar nyelv, szerb nyelv

Absztrakt

A kontrasztív kutatások egyik legizgalmasabb területének a frazeológiai vizsgálatok számítanak. Egy-egy nyelv leggazdagabb frazeológiai állományát az ún. szomatizmusok képezik, amelyek az emberi testrészek, szervek megnevezéseit tartalmazó szólásokat és közmondásokat ölelik fel. Ezúttal a magyar láb, illetve a szerb noga vezérszavú szólásokat vesszük számba. A magyar korpusz négy szólásgyűjteményből – Forgács, T. Litovkina, Bárdosi és O. Nagy köteteiből – állt össze, a szerbben viszont a szerb értelmező szótárakra, a Matešić-féle horvát és szerb frazeológiai szótárra, valamint az Otašević szerkesztette szólásszótárra támaszkodtunk. A szólásokat kognitív szempontból, valamint szerkezetük alapján is osztályoztuk, és igyekeztünk következtetéseket levonni arra vonatkozólag, hogy a két – genealógiailag és tipológiailag különböző nyelvcsoportba tartozó – nyelv között milyen mértékben mutathatók ki hasonlóságok és különbségek az említett szomatizmusok esetében.

Hivatkozások

Andrić Edit. 2014. A fej vezérszavú frazeológiai egységek a magyarban és szerb ekvivalenseik. In Sedmi međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura, szerk. Ivana Živančević-Sekeruš–Nebojša Majstorović. 19–29. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Andrić, Edita. 2013. Kontrastivna semantička analiza reči fej u mađarskom i glava u srpskom jeziku. Zbornik matice srpske za filologiju i lingvistiku 56 (2): 131–153.
Andrić, Edita. 2015. Oko za oko. Kontrastivna frazeološka analiza sa odrednicom szem/oko u mađarskom i srpskom jeziku. Peti međunarodni kongres „Primenjena lingvistika danas”. Nove tendencije u teoriji i praksi. 27–29. novembar 2015. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Bárdosi Vilmos. 2012. A magyar szólások, közmondások értelmező szótára fogalomköri szómutatóval. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Bárdosi Vilmos. 2013. Lassan a testtel! Emberi testrészek a magyar szólásokban, közmondásokban. Budapest: Tinta Kiadó.
Forgács Tamás. 2003. Magyar szólások és közmondások szótára. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Halupka-Rešetar, Szabina–Andrić, Edit. 2017. Somatisms with the lexemes láb in Hungarian, noga in Serbian and leg/foot in English. Kézirat.
T. Litovkina Anna. 2010. Magyar közmondások nagyszótára. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Matešić, Josip. 1982. Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga.
MÉK – Magyar értelmező kéziszótár. 2003. Budapest: Akadémiai Kiadó.
O. Nagy Gábor. 1966. Magyar szólások és közmondások. Budapest: Gondolat.
Otašević, Đorđe. 2012. Frazeološki rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Prometej.
RSJ – Rečnik srpskoga jezika. 2007. Novi Sad: Matica srpska.
Megjelent
21. 07. 2017.
Folyóirat szám
Rovat
Članci