NYELV, IDENTITÁS, KULTÚRA: FORDÍTHATÓSÁG ÉS DEPENDENCIA

  • Zoltán MEDVE Eszéki J. J. Strossmayer Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék Eszék, Horvátország
Kulcsszavak: Közép-Európa, identitás, kultúra, nyelv, fordíthatóság

Absztrakt

A dolgozat az identitás–kultúra–nyelv fogalomköréből kiindulva vizsgálja három kortárs horvát szerző – Dubravka Ugrešić, Mirko Kovač és Miljenko Jergović – műveinek fordíthatóságát (és a „fordító feladatát”), különös tekintettel az identitás és a kulturális kötődés nyelven keresztüli részleges, illetve szinte teljes konstituálódása és a fordíthatóság közötti kapcsolatra. Ahol az egyéni identitás általános kérdései nem közvetlenül és expliciten tematizálódnak, ott az identitás hordozói a kultúra és a nyelv kontextusában rejtőznek. Az ilyen szövegek természetesen annál kevésbé fordíthatók, minél kevésbé honosak a forrásnyelv identitáshordozó elemei a célnyelvhez tartozó kultúrában. A fabularitásra építő és ezzel egy időben a kulturális „paranomázia” felé erőteljesen elmozduló szövegek esetében ugyanakkor a fordító minél otthonosabban mozog a forrásnyelvi kultúrában, annál erőteljesebben szembesül(het) a külső/idegen világ befogadásának lehetségességével, ám e tapasztalat egy másik nyelv szavaival történő visszaadásának lehetetlenségével is.

Hivatkozások

Assmann, Jan. 1999. A kulturális emlékezet: Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Ford. Hidas Zoltán. Budapest: Atlantisz Könyvkiadó.
Biti, Vladimir. 2005. Doba svedočenja: Tvorba identiteta u suvremenoj hrvatskoj prozi. Zagreb: Matica hrvatska.
Bojm, Svetlana. 2005. Budućnost nostalgije. Beograd: Geopoetika.
Bulgakov, Mihail. 1971. A Mester és Margarita. Ford. Szőllősy Klára. Budapest: Európa Könyvkiadó.
Debeljak, Aleš. 1998. Bálványok alkonya. Ford. Gállos Orsolya. In Otthon és külföld. Budapest–Pécs: József Attila Kör–Jelenkor Kiadó.
Deleuze, Gilles–Guattari, Felix. 2009. Mi a kisebbségi irodalom? Ford. Karácsonyi Judit. In Kafka. A isebbségi irodalomról. 33–56. Budapest: Qadmon.
Derrida, Jaques. 1997. A másik egynyelvűsége. Ford. Boros János, Csordás Gábor, Orbán Jolán. Pécs: Jelenkor Kiadó.
Felman, Shoshana–Laub, Dori. 1992. Testimony. Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History. London: Routledge.
Goethe, Johann Wolfgang von. 2007. Jegyzetek és értekezések a Nyugat-keleti díván jobb megértéséhez. Ford. Halasi Zoltán. In Kettős megvilágítás: Fordításelmélet írások Szent Jeromostól a 20. század végéig, szerk. Józan Ildikó–Jeney Éva–Hajdu Péter. 159–162. Budapest: Balassi Kiadó.
Gotovac, Vlado. 1989. Látható és láthatatlan Közép-Európa. Ford. Csordás Gábor. Jelenkor 31 (8–9): 782–784.
Hofmannstahl, Hugo von. 2004. Levél. Ford. Györffy Miklós. In Az árnyék nélküli asszony. 91–108. Budapest: Európa Könyvkiadó.
Kappanyos András. 2015. Bajuszbögre, lefordíthatatlan: Műfordítás, adaptáció, kulturális transzfer. Budapest: Balassi Kiadó.
Kiš, Danilo. 1994. Homo poeticus, mindennek ellenére. Ford. Balázs Zita. In Kételyek kora. 93–97. Pozsony–Újvidék: Kalligram Könyvkiadó–Forum Könyvkiadó.
Kiš, Danilo. 2005. Változatok közép-európai témákra. Ford. Borbély János. In Közép-európai olvasókönyv, szerk. Módos Péter. 104–117. Budapest: Osiris–Közép-európai Kulturális Intézet.
Kundera, Milan. 1984. The Tragedy of Central Europe. The New York Review of Books, Apr 26: 33–38. https://is.muni.cz/el/1423/jaro2016/MEB404/um/Kundera_1984.pdf (2016. okt. 10.)
Matvejević, Predrag. 2001. Razgovori s Krležom. Zagreb: Prometej.
Matvejević, Predrag. 2005. Közép-Európáról. Ford. Vaszócsik Crista. In Közép-európai olvasókönyv, Módos Péter szerk. 254–263. Budapest: Osiris – Közép-európai Kulturális Intézet.
Medve A. Zoltán 2009. Kontextusok és annotációk. Budapest: Kijárat Kiadó.
Medve A. Zoltán. 2011. A pillanat kivárása. http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2157/a-pillanat-kivarasa (2016. okt. 31.)
Prošev-Oliver, Borjana. 2013. O identitetu. http://behar.hr/o-identitetu/http://behar.hr/o-identitetu/ (2016. okt. 10.)
Ricoeur, Paul. 1999. Emlékezet – felejtés – történelem. Ford. Rózsahegyi Edit. In Narratívák 3: A kultúra narratívái, szerk. és a szövegeket gondozta Thomka Beáta. 51–68. Budapest: Kijárat Kiadó.
Thomka Beáta. 2009. Topográfia és retorika. Andrić másik Európája. In Déli témák. Zenta: zEtna.
Thomka Beáta. 2010. A határőrvidék spiritualizálása. In Déli témák. 7–12. Zenta: zEtna.
Tóth Tamás. 2010. A kultúrák közötti kommunikáció kérdésétől a „fordítás modelljéig”. In Szó és betű szerint a világ, szerk. Jeney Éva. 131–159. Budapest: Balassi Kiadó.
Ugrešić, Dubravka. 2008. A fájdalom minisztériuma. Ford. Radics Viktória. Budapest: LʼHarmattan.
Megjelent
30. 01. 2018.
Folyóirat szám
Rovat
Članci