HATÁRESETEK

József KESERŰ

Absztrakt


A tanulmány annak az elbeszélői hagyománynak a vizsgálatára tesz kísérletet, amelynek képviselői szakítottak a kisebbségi történelem patetikus, illetve tragizáló ábrázolásmódjával, s ehelyett – többek között az irónia és a nivellálás alakzatait játékba hozva – a történelemhez való viszonyt a demisztifikáló írásmód felől gondolták újra. Grendel Lajos Nálunk, New Hontban és Hunčík Péter Határeset című regénye nemcsak a történelem újraírhatóságának kérdésével szembesít bennünket, hanem – a határhelyzetek folyamatos reflexiója révén – az eltérő nyelvi-kulturális közegek egymásra hatásával is. A tanulmány utolsó részében Grendel és Hunčík elemzett regényei geokulturális olvasásmódokat előhívó szövegekként és egy közép-európai mágikus realizmus példáiként értelmeződnek.


Kulcsszavak


történelmi narratíva, irónia, nivellálás, identitás, mágikus realizmus

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


Bényei Tamás. 1997. Apokrif iratok: Mágikus realista regényekről. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.

Dánél Mónika. 2013. Kultúraköziség mint az irodalomtörténet provokációja: Decentralizáció, dehierarchizáció, nomadológia. In Áttetsző keretek: Az olvasás intimitása. Kolzsvár: Korunk Komp-Press.

Faris, Wendy B. 2004. Ordinary Enchantments: Magical Realism and the Remystification of Narrative. Nashville: Vanderbilt UP.

Grendel Lajos. 2001. Nálunk, New Hontban. Pozsony: Kalligram.

Grendel Lajos. 2005. Mátyás király New Hontban. Pozsony: Kalligram.

Hunčík Péter. 2008. Határeset. Pozsony: Kalligram.

Keserű József. 2009. Folytonosság és/vagy megszakítottság (?) (Történeti narratíva Grendel Lajos Éleslövészet és Duba Gyula Aszály című regényeiben). In Mindez így: Tanulmányok, kritikák 1999–2009. 29–55. Dunaszerdahely: NAP Kiadó.

Németh Zoltán. 2005. A terep/munka kellemetlenségei: Grendel Lajos: Nálunk, New Hontban. In A bevégezhetetlen feladat. 74–87. Dunaszerdahely: NAP Kiadó.

Papp Ágnes Klára. 2006. A mágikus realista anekdota (A mágikus realizmus és a magyar elbeszélői hagyomány találkozása – A mágikus realizmus kronotopikus jellege). In A perifériáról a centrum 3. Világirodalmi áramlás a 20. század középső évtizedeitől, szerk. V. Gilbert Edit. 263–282. Pécs: Pro Pannonia Kiadói Alapítvány és Pécsi Tudományegyetem.

Rácz I. Péter. 2006. Történelem, narráció. In Bizonyos értelemben. 9–76. Dunaszerdahely: NAP Kiadó.

Thomka Beáta vál. és szerk. 1998. Narratívák 2. Történet és fikció. Budapest: Kijárat.

Warnes, Christopher. 2009. Magical Realism and the Postcolonial Novel: Between Faith and Irreverence. London: Palgrave Macmillan.

White, Hayden. 1997. A történelem terhe. Ford. Berényi Gábor és mtsai. Budapest: Osiris.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/hk.2017.3.76-89