A VIZUALITÁS ÉS TEXTUALITÁS VISZONYA A VAJDASÁGI MAGYAR FOLYÓIRATOKBAN

Anikó NOVÁK

Absztrakt


A vajdasági magyar irodalom alakulásában kiemelt szerepet töltenek be a folyóiratok. Jelen dolgozat egy nagyobb kutatás problémafelvetéseként, bevezetőjeként elsősorban a vizualitás kérdéskörét vizsgálja a vajdasági magyar folyóiratokban. Thomka Beáta az Új Symposion lényegéről értekezve a két nyelv, a nyelvi és a képi együttesét emeli ki. E tradíció a térség későbbi folyóirataiban is érezteti hatását, gondoljunk csak a Symposion és a Magyarországon megjelenő Ex Symposion, valamint a DNS posztalfabetikus folyóirat, a Jelfolyam on-line művészeti folyóirat és kARTon lapszámaira. A tanulmány körüljárja a vizualitás kérdéskörét, majd összegzi az Új Symposionnal kapcsolatos szakirodalom vonatkozó megállapításait, valamint vizsgálja a folyóirat továbbélését a kortárs vajdasági magyar irodalomban.


Kulcsszavak


vajdasági magyar irodalom, folyóirat-kultúra, vizualitás, textualitás, Új Symposion

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


Dánél Mónika. 2006. Symposion a hallgatás asztala körül: Kép és szöveg megnyíló terei az Új Symposionban. In Kép – írás – művészet: Tanulmányok a 19–20. századi képzőművészet és irodalom kapcsolatáról, szerk. Kékesi Zoltán–Peternák Miklós. 26–43. Budapest: Ráció.

Erdősi Vanda. 2009. Ellenpont és folytatás: A Symposion-mozgalom első korszakai. http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/120/erdosi.html (2017. aug. 16.)

Ex Symposion. http://exsymposion.hu/index.php?tbid=article_page__surfer&csa=load_article&rw_code=magunkrol (2017. aug. 16.)

Jelfolyam. http://www.jelfolyam.org.rs/# (2017. aug. 16.)

Mikola Gyöngyi. 2012. A Symposion képi fordulata. Symposion – Híd 62 (12): 4–13.

Mirzoeff, Nicholas. 2000. Mi a vizuális kultúra? Ex Symposion (32–33): 27–32.

Szajbély Mihály. 1997. A Symposion-mozgalom lezárult története. In Álmok álmodói: Irodalomtörténeti tanulmányok. 226–233. Budapest: Magvető Kiadó.

Sziveri János. 1999. Sziveri János képzőművészeti írásaiból. Ex Symposion 28–29. http://exsymposion.hu/index.php?tbid=article_page__surfer&csa=load_issue_toc&issue_id=11 (2017. aug. 18.)

Thomka Beáta. 2009. Symposion-kollázs. In Déli témák: Kultúrák között. 119–139. Zenta: zEtna.

Tolnai Ottó. 2007. Feljegyzések a vég tónusához: Esszék. Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Virág Zoltán. 2007. A margó vándorai. In A magyar irodalom történetei. III., szerk.

Szegedy-Maszák Mihály–Veres András. 536–548. Budapest: Balassi Kiadó.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/hk.2017.3.110-119