A KONTEXTUÁLÁS MÓDSZERTANI LEHETŐSÉGEI EGY ROMÁN NYELVŰ MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETBEN

  • Ferenc VINCZE Eötvös Loránd Tudományegyetem, BTK Román Filológiai Tanszék Budapest, Magyarország
Kulcsszavak: irodalomtörténet-írás, elméleti módszertan, román irodalom, kulturális transzfer

Absztrakt

Egy lehetséges román nyelvű magyar irodalomtörténet előkészületei számos olyan módszertani problémát és kérdést felvetnek, melyek részben az irodalomtörténet-írás módszertanára és gyakorlatára vonatkoznak, részben pedig a román és magyar irodalom közegeinek különböző jelenségeire. A dolgozat elsőként az irodalomtörténet-írás nemzetközi praxisát és ennek a magyar diskurzusra tett hatását járja körül, majd áttekinti az utóbbi húsz–huszonöt év magyar irodalomtudományi tapasztalatait ezzel kapcsolatosan. Ezt követően a román irodalomtörténet-írás némely jellegzetességére kérdez rá, melyek egy készülő román nyelvű magyar irodalomtörténet szempontjából relevánsak lehetnek. Végezetül azon szépirodalmi tendenciák és műfordítást érintő problémák kerülnek sorra, melyek egy ilyen jellegű munka tervezésekor szintén nem megkerülhetőek.

Hivatkozások

Balassi Bálint–Bálint Balassi. 2016. Célia-ciklus–Ciclul Celia. Ford. Elena Lavinia Dumitru, Sepsiszentgyörgy–Kolozsvár–Bukarest: RHT Kiadó.
Balotă, Nicolae. 1981. Scriitori maghiari din România. București: Kriterion.
Bantoş, Ana. 2010. Deschidere spre universalism: Literatura română din Basarabia postbelică. Chișinău: Casa Limbii Române Nichita Stănescu.
Bányai Éva. 2015. Kulturális és textuális átjárások magyar és román prózaszövegekben I. Tiszatáj 69 (10): 64–70.
Chinezu, Ion. 1930. Aspecte din literatura maghiară ardeleană. Cluj: Editura Revistei Societatea de mâine.
Cimpoi, Mihai. 1996. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. Chișinău: Editura Arc.
Dumitru, Elena Lavinia. 2016. Bálint Balassi, poet al iubirii. In Balassi Bálint–Bálint Balassi. Célia-ciklus–Ciclul Celia. Ford. Elena Lavinia Dumitru. 11–14. Sepsiszentgyörgy–Kolozsvár–Bukarest: RHT Kiadó.
Dumitru, Elena Lavinia. 2016. Prefață. In Balassi Bálint–Bálint Balassi. Célia-ciklus–Ciclul Celia. Ford. Elena Lavinia Dumitru. 11–14. Sepsiszentgyörgy–Kolozsvár–Bukarest: RHT.
Esterházy Péter. 2008. Előszó. In Dilingó: „nyolcvanas nemzedék”, 10 kortárs román novellista. 5–9. Budapest: Noran Kiadó.
Even-Zohar, Itamar. 1995. A többrendszerűség elmélete. Ford. Ambrus Judit. Helikon 41 (4): 434–450.
Even-Zohar, Itamar. 2007. A fordítás helye az irodalmi (több)rendszer elméletében. Ford. Janovits Enikő Mária. In Kettős megvilágítás. Fordításelméleti írások Szent Jeromostól a 20. század végéig, szerk. Józan Ildikó–Jeney Éva–Hajdu Péter. 209–218. Budapest: Balassi Kiadó.
Gintli Tibor. 2010. Magyar irodalom. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Hollier, Denis szerk. 1989. A New History of French Literature. Cambridge: Harvard UP.
Kulcsár Szabó Ernő szerk. 2013. Geschichte der ungarischen Literatur. Berlin: De Gruyter.
Kulcsár Szabó Ernő. 1993. A magyar irodalom története 1945–1991. Budapest: Argumentum Kiadó.
Manolescu, Nicolae. 2008. Istoria critică a literaturii române: 5 secole de literatură. Piteşti: Paralela 45.
McDonald, Christie–Suleiman, Susan Rubin szerk. 2011. French global: A new approach to literary history. New York: Columbia University Press.
Podoabă, Virgil. 2008. Utószó. Ford. Koszta Gabriella. In Dilingó: „nyolcvanas nemzedék”, 10 kortárs román novellista. 263–274. Budapest: Noran Kiadó.
Podoabă, Virgil–Şef, Traian vál., szerk. 2008. Dilingó: „nyolcvanas nemzedék”, 10 kortárs román novellista. Budapest: Noran Kiadó.
Popa, Marian. 2001. Istoria literaturii române de azi pe mâine. București: Fundația Luceafărul.
Sasu, Aurel szerk. 2006. Dicționarul Biografic al Literaturii Române. I–II. Piteşti: Paralela 45.
Scridon, Gavril. 1996. Istoria literaturii maghiare din România 1918–1989. Cluj: Promedia Plus.
Simion, Eugen szerk. 2004–2016. Dicționar general al literaturii române. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic.
Sőtér István főszerk. 1962–1964. A magyar irodalom története I–VI. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézet.
Szegedy-Maszák Mihály. 2004. Irodalomtörténeti elképzelések a New Literary History című folyóiratban. In Az irodalomtörténet esélye: Irodalomelméleti tanulmányok, szerk. Veres András. 215–231. Budapest: Gondolat Kiadó.
Szegedy-Maszák Mihály–Veres András főszerk. 2007. A magyar irodalom történetei I–III. Budapest: Gondolat Kiadó.
Szonda Szabolcs. 2008. Literatura maghiară din România: Aspecte cronologice și noțiune de bază. Bukarest–Sepsiszentgyörgy: RHT Kiadó.
Tihanov, Galin. 2012. Az irodalomtörténet jövője. Három kihívás a 21. században. Ford. Scheibner Tamás. Korunk 23 (2): 49–54.
Vincze Ferenc. 2008. A magyar irodalom román fordítása és recepciója. In Túl minden határon: A magyar irodalom külföldön, szerk. Józan Ildikó–Jeney Éva. 134–156. Budapest: Balassi Kiadó.
Wellbery, David E. 2017. A német irodalom új története. Bevezetés. Ford. Keresztes Balázs. Kalligram 26 (7–8): 42–48.
Wellbery, David E. főszerk. A New History of German Literature. London: The Belknap Press of Harvard UP.
Megjelent
30. 01. 2018.
Folyóirat szám
Rovat
Članci