A HUMOR STÍLUSALAKZATAI SZABÓ MAGDA LEVELESKÖNYVÉBEN

  • Julianna LŐRINCZ Selye János Egyetem, Tanárképző Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék Komárom, Szlovákia
Kulcsszavak: humor, irónia, szarkazmus, ismétléses alakzatok, humoros nevek

Absztrakt

A dolgozat Szabó Magda Drága Kumacs! Levelek Haldimann Évának című leveleskönyve szövegeiben vizsgálja a humor, irónia és a szarkazmus nyelvi kifejezőeszközeit. Az említett fogalmak terminológiai kérdéseinek érintése azért fontos, mert ezek sokszor együtt jelennek meg a szövegekben. Szabó Magda sokszínű nyelv- és stílusművész, szövegeinek stílusát sokféle hangnem jellemzi: választékos, humoros, játékos, ironikus, szarkasztikus. A tanulmány elsősorban a játékos, humoros, ironikus fordulatokra, kiemelten a levélkezdő és -befejező részekben szereplő humoros és ironikus nevekre, valamint szójátékokra fókuszál. A stíluselemek közül az ismétléses alakzatokat elemzi részletesebben, mivel ezeknek a fatikus funkció mellett szövegkohezív szerepük is van.

Hivatkozások

Domonkosi Ágnes. 2002. Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.
Domonkosi Ágnes. 2015. Metonimikusság és nézőpont a magyar megszólítások használatában. In Acta Academae Pedagogicae Agriensis. tom. 42. 59–69.
Fónagy Iván é.n. [1999]. A költői nyelvről. Budapest: Corvina Egyetemi Könyvtár.
Horváth Katalin. 2013. Mikes Kelemen nyelvi humorának formái és szerepük a „Törökországi levelek”-ben. In Sokszínű humor: A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai, szerk. Vargha Katalin–T. Litovkina Anna–Barta Zsuzsanna. 61–71. Budapest: Tinta Könyvkiadó–ELTE Bölcsészettudományi Kar–Magyar Szemiotikai Társaság.
HUNLIT – A Magyar Könyv Alapítvány Többnyelvű Irodalmi Adatbázisa. http://www.hunlit.hu/szabomagda (2017. aug. 29.)
Cs. Jónás Erzsébet. 2008. Szarkazmus. In Alakzatlexikon: A retorikai-stilisztikai alakzatok kézikönyve, főszerk. Szathmári István. 524–525. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Kabán Annamária. 2008. Alakzattársulás. In Alakzatlexikon: A retorikai-stilisztikai alakzatok kézikönyve, főszerk. Szathmári István. 61–62. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Krupp József. 2010. Humor. In Retorikai lexikon, főszerk. Adamik Tamás. 532–538. Pozsony: Kalligram.
Laik Eszter. 2017. A Haldimann-levelezés. Haldimann-párhuzamosok. http://konyv7. hu/index.php?menuId=1314 (2017. aug. 25.)
Némethné Varga Andrea. 2008a. Szójáték. In Alakzatlexikon: A retorikai-stilisztikai alakzatok kézikönyve, főszerk. Szathmári István. 569–573. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Némethné Varga Andrea. 2008b. Hangalak és jelentés – a szójáték dinamikája. In Ezerarcú humor, szerk. Daczi–T. Litovkina–Barta. 63–72. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Némethné Varga Andrea. 2008c. Figura etymologica. In Alakzatlexikon: A retorikai-stilisztikai alakzatok kézikönyve, főszerk. Szathmári István. 244–247. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Osztovits Ágnes. 2010. Kedves Éva! Válasz.hu 08.30. http://valasz.hu/itthon/kedveseva-31481/ (2017. aug. 26.)
Séra László. 1980. A nevetés és a humor pszichológiája. Budapest: Akadémia Kiadó.
Szalay Károly. 1983. Komikum, szatíra, humor. Budapest: Kossuth Könyvkiadó.
Szikszainé Nagy Irma. 2007. Magyar stilisztika. Budapest: Osiris Kiadó.
Szikszainé Nagy Irma 2012. A szertartási és a költői litániák szöveg- és stílusszerkezetet teremtő alakzatai. In A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe, szerk. Szikszainé Nagy Irma. 157–196. Debrecen: Egyetemi Kiadó.
Szilágyi Ágnes. 2017. Komolyan a humorról – humorelméletek Platóntól napjainkig. Mindset. Pszichológiai szaklap jún. 5. http://mindset.co.hu/komolyan-a-humorrolhumorelmeletek-platontol-napjainkig (2017. aug. 29.)
Tarján Tamás. 2010. A helyzet humora. http://www.revizoronline.com/hu/cikk/2496/szabo-magda-draga-kumacs/ (2017. aug. 28.)
Tátrai Szilárd. 2008. Irónia. In Alakzatlexikon: A retorikai-stilisztikai alakzatok kézikönyve, főszerk. Szathmári István. 311–320. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Tótfalusi István. 2008. Idegen szó-tár: Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Megjelent
30. 01. 2018.
Folyóirat szám
Rovat
Članci