A NYELV REJTETT TARTOMÁNYAI

  • István VÖRÖS Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Budapest, Magyarország
Kulcsszavak: Arany, Erben, ballada, variáció, párhuzam

Absztrakt

A dolgozat Arany János és Karel Jaromír Erben költészetének párhuzamait vizsgálva a XIX. századi cseh és magyar irodalmi kapcsolatok történetéhez nyújt adalékot. Az életrajz és a költői szerep hasonlóságai mellett az európai irodalom tendenciáihoz képest kissé megkésett balladák sűrű atmoszférájának párhuzamos jelenségeiről szól. A szerkezeti elemzés a világkép összetettségét és hasonlóságát is felszínre hozza.

Hivatkozások

Arany János. 1893. Prózai dolgozatai. Budapest: Prochaska Ny.
Borbély Szilárd. 2006. Árkádiában: Történetek az irodalom történetéből. Debrecen: Csokonai Kiadó.
Dávidházi Péter. 1994. Húnyt mesterünk: Arany János kritikusi öröksége. Budapest: Argumentum Kiadó.
Derrida, Jacques. 1995. A szellemről. Budapest: Osiris.
Derrida, Jacques. 2003. Az idő adománya. Budapest: Gond-Palatinus.
Dobossy László szerk. 1990. A cseh irodalom kistükre a XIX. század végéig. Budapest: Európa.
Erben, Karel Jaromír. 1918. Kytice. Praha: Vaněk a Votva.
Fischer, Otokar. 1929. K české a německé baladice. Praha: Listy filologické. Gammelgaard, Karen. 2006. Kánon – literární, nebo textový? In Otázky českého kánonu. 24–30. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR.
Haman, Aleš. 2007. Trvání v proměně: Česká literaturab devatenáctého století. Praha: Nakladatelství ARSCI.
Heé Veronika szerk. 2016. Cseh költők antológiája II. 19. századi költők. Budapest: ELTE BTK.
Illyés Gyula. 1971. Petőfi Sándor. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
Keresztury Dezső. 1987. „Csak hangköre más”: Arany János 1857–1882. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
Miklóssy Endre 2017. „A kalapom cilinder”: Arany János és a filozófia. Napút 19 (6): 102–109.
Otruba, Mojmír. 1994. Znaky a hodnoty. Praha: Český spisovatel. Pynsent, Robert B. 2008. Ďáblové, ženy a národ. Výbor z úvah o české literatuře. Praha: Karolinum.
Sokol, Jan. 1998. Rytmus a čas. Praha: Oikoymenh. Vörös István vál. 2000. Arany János válogatott versei. Budapest: Palatinus.
Zich, Otakar. 2003. O typech básnických. In Česká literární kritika v dotyku se strukturalismem (1880-1940). 205–230. Brno: Host.
Megjelent
30. 01. 2018.
Folyóirat szám
Rovat
Članci