A folyóiratról

A Hungarológiai Közlemények az újvidéki Magyar Tanszék lektorált tudományos folyóirata, kiadója a Bölcsészettudományi Kar. Mindenekelőtt a magyar nyelv, a magyar irodalom, a művelődéstörténet, a néprajz, valamint a komparatisztika témaköréből közöl tanulmányokat, amelyek jó része tudományos projektum keretében készül, vagy hazai és nemzetközi konferencián bemutatott kutatási eredményeket mutat be.

Nagy hagyományra tekint vissza. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei címmel a Hungarológiai Intézet kiadványaként indult 1969-ben. Elnevezése később módosult, 1976-ban vette fel a Hungarológiai Közlemények címet. Ma évente négy száma jelenik meg.

A Hungarológiai Közlemények felelős szerkesztői posztját a mindenkori intézet-, ill. tanszékvezető tölti be. Főszerkesztői voltak: dr. Szeli István, dr. Bori Imre, dr. Hornyik Miklós, dr. Molnár Csikós László, dr. Gerold László és dr. Harkai Vass Éva. A folyóirat jelenlegi felelős szerkesztője dr. Csányi Erzsébet, főszerkesztője dr. Toldi Éva.

Fontos kiemelni identitásőrző jellegét: egyrészt az itteni magyar nyelvű tudományos élet fejlődését biztosítja, másrészt olyan témákat dolgoz fel, amelyek vidékünkhöz kötődnek, és amelyek vizsgálata és felmérése tudományos hozzáállást és apparátust igényel, ugyanakkor a róluk való beszéd kulturális hagyományaink tudatát erősíti, mibenlétükre ad választ. Ide tartozik a vajdasági magyar irodalom történetének és jelenének vizsgálata, a szerb és magyar irodalom és kultúra kölcsönhatásainak feltárása, a multikulturalitás és interkulturalitás jelenségeinek leírása, a nyelvi kontaktusjelenségek bemutatása, kontrasztív nyelvészeti kutatások bemutatása.

A Hungarológiai Közlemények mindenekelőtt olyan jelenségek feltárására koncentrál, amely feltételezi mindkét, a magyar és a szerb kultúrában való jártasságot, ezáltal elősegíti a kultúrák találkozását. Az irodalmi, nyelvi és kulturális kölcsönhatások vizsgálata mellett a folyóirat a jövőben még nagyobb hangsúlyt helyez az interdiszciplinaritásra és a nemzetközi tudományos integrációra. Nemzetközi szerkesztőbizottsága van, a magyar nyelvű tanulmányok szerb és angol nyelvű rezümékkel és kulcsszavakkal vannak ellátva.

A Szerb Köztársaság Oktatás- és Tudományügyi Minisztériuma a folyóiratot a tudományos folyóiratok listáján M52-es pontszámmal jegyzi.

A folyóirat eredményeinek széles körű megismertetését szolgálja, hogy számai nemcsak nyomtatott változatban érhetők el, hanem digitális változatban is megtalálhatók a Bölcsészettudományi Kar honlapján (http://digitalna.ff.uns.ac.rs/digitalna-biblioteka/hungarologiai-kozlemenyek), a budapesti Országos Széchényi Könyvtár elektronikus könyvtárában (http://epa.oszk.hu), továbbá nemzetközi tudományos folyóiratként jegyzi a Magyar Tudományos Művek Tára is.

A Hungarológiai Közlemények a 2015. 1. számtól elektronikus formában is megjelenik: http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/hs