ÚTMUTATÓ

ÚTMUTATÓ

a kéziratok formai kialakításához

 

Kérjük a Hungarológiai Közlemények szerzőit, hogy kéziratuk kialakításakor és benyújtásakor az alábbi elvekhez tartsák magukat:

– A folyóirat magyar nyelvű irodalomtörténeti és -elméleti, nyelvészeti, néprajzi, művelődéstörténeti, kapcsolattörténeti szövegeket közöl.

– A folyóiratban nem jelentethető meg másutt már publikált szöveg, sem más folyóiratokban, kiadványokban hasonló cím alatt megjelent szöveg módosított változata.

– Az a szöveg jelentethető meg, amely legalább két anonim pozitív recenziót (lektori véleményt) kapott (a recenzenseket/lektorokat a szerkesztőség kéri fel).

– Ha a tudományos munka projektumi kutatás keretében készült, a szöveg első oldalának alján, lapalji jegyzetben fel kell tüntetni a projektumi kutatást támogató intézmény teljes hivatalos megnevezését és a projektum számát.

– Tudományos tanácskozáson elhangzott szöveg esetében úgyszintén a szöveg első oldalának alján, lapalji jegyzet formájában fel kell tüntetni a tanácskozás címét, az ezt szervező intézmény megnevezését, székhelyét, valamint a tanácskozás megtartásának színhelyét és időpontját.

– Kívánatos, hogy a szöveg címében kulcsfogalmak szerepeljenek. Ha a cím ilyen fogalmakat nem tartalmaz, tanácsos alcímben pontosítani a szöveg tárgyát.

– A szöveget rövid (800–1000 leütésnyi) tartalmi összefoglaló vezeti be, amely kitér a kutatás tárgyára és módszerére, kitűzött céljára és eredményére is.

– A rezümét kulcsszavak egészítik ki (legfeljebb 5). Ajánlatos gyakran használt, nemzetközileg ismert fogalmakat feltüntetni.

– A tanulmány főszövegének maximális terjedelme: 30 000 leütés, szóközökkel.

– A hivatkozásokat nem lábjegyzetek formájában, hanem a főszövegben kérjük jelölni.

– A szöveghez tartozhatnak lapalji jegyzetek, ezek azonban nem helyettesítik az irodalomjegyzéket.

 – A tanulmányok szövegét elektronikus formában (Word, Times New Roman betűtípus) kérjük a főszerkesztő (evatoldi@eunet.rs) vagy a  szerkesztőség (hungar@ff.uns.ac.rs) elektronikus postacímére eljuttatni.

– A tanulmányok szerzőit arra kérjük, e-mailjükben írják meg az őket foglalkoztató intézmény nevét és postacímét is (magyarul, szerbül és angolul).

 

*

 

Részletes szerkesztési utasítások:

 

Az egész szöveget egységesen 12 pontos betűnagysággal, Times New Roman betűtípussal, 1-es („szimpla”) sorközzel kérjük írni, kivéve a rezümét és a kulcsszavakat, melyek 10 pontosak.

 

A kézirat elején az alábbi adatok feltüntetése szükséges:

Hungarológiai Közlemények év/szám. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék

Papers of Hungarian Studies év/szám. Faculty of Philosophy, Novi Sad

 

A szerző VEZETÉKNEVE és keresztneve (rang nélkül, a vezetéknév verzál betűvel)

 

A szerzőt foglalkoztató intézmény neve

Székhelye (vagy a szerző lakcíme)

A szerző elektronikus elérhetősége

Pl.:

Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

Újvidék

xxxxx@yyyyyyy

 

A SZÖVEG CÍME (verzál)

Ha van: A szöveg alcíme (kurzív)

 

Rövid tartalmi összefoglaló (rezümé), tompán (behúzás nélkül), bekezdések nélkül (10-es betűnagyság, normál, 1-es – „szimpla” – sorköz).

Kulcsszavak: (10-es betűnagyság, normál, 1-es sorköz, legfeljebb 5).

 

A dolgozat főszövege: 12-es betűnagyság, normál, 1-es – „szimpla” – sorköz.

A szövegben (a lapalji jegyzetekben is) pontosan kell jelölni a kis- és nagykötőjeleket, illetve a gondolatjeleket (l.: egy-egy; 1914–1918; a regény – minden más vonatkozásban – megfelelni igyekszik…).

Az új bekezdéseket sorvégi „enterrel” hozzuk létre, a behúzásokat pedig az Eszközök menü Formátum, Bekezdés, Első sor paranccsal. Kérjük a tabulátorok és a sor eleji szóközök mellőzését.

A négysorosnál hosszabb idézeteket egy sorral leválasztva, idézőjel nélkül, bal oldali 2 cm-es behúzással, új bekezdés nélkül (tompán) kérjük jelölni (kizárólag a Kezdőlap, Bekezdés, Behúzás, Bal parancssor alkalmazásával).

 

A közcímek (középre zárva,12-es nagyság, kurzív)

 

(számozás nélkül) A művek címe, valamint a kiemelések dőlt (kurzív) betűvel írandók. A közcímek alatt egyéb alcímek is sorakozhatnak, középre zárva, kurzívval, a bekezdés betűnagyságával (12-es).

 

A címekhez és kiemelésekhez járuló toldalékokat közvetlenül a cím, illetve a kiemelés után kell írni normál szedéssel (a Bánk bánnal, ebben a dalban…). A szerzői kiemelések jelölése zárójelben történik (kiemelés tőlem – X. Y.).

 

A hivatkozás módja:

 

Az idézetek lelőhelyét magában a főszövegben jelöljük. Lábjegyzetben kommentárt, főszöveghez társuló megjegyzéseket közölhetünk a szövegszerkesztő program Hivatkozás, Lábjegyzet beszúrása parancssor alkalmazásával.

 

Minden idézett szövegnek meg kell jelennie a szöveg végére illesztett Irodalomban. Az Irodalom nem bibliográfiát közöl, hanem csak azokat a műveket tünteti fel betűrendben, amelyekre a szövegben hivatkozott a szerző. Nem magyar szerző esetében a vezetéknevet vessző követi, majd a szerző teljes utónevét kiírjuk.

 

Az irodalomjegyzék létrehozása és a szövegbeli hivatkozás a következőképpen történik:

 

Könyv

 

Egyszerzős:

Tverdota György. 2010. Zord bűnös vagyok, azt hiszem: József Attila kései költészete. Pécs: Pro Pannonia.

(Tverdota 2010), idézetet követően: (Tverdota 2010, 55)

 

Két- vagy többszerzős:

Tolnai Ottó–Domonkos István. 1968. Valóban mi lesz velünk. Újvidék: Forum.

(Tolnai–Domonkos 1968, 12–13)

 

Négy vagy annál több szerző esetén az Irodalomban minden szerzőt, a főszövegben azonban csak az elsőt tüntetjük fel:

Hoppál Mihály–Jankovics Marcell–Nagy András–Szemadám György. 2000. Jelképtár. Budapest: Helikon Kiadó.

(Hoppál et al. 2000, 42)

 

Kötetszerkesztés:

Horváth Imre–Thomka Beáta vál. és szerk. 2010. Narratívák 8: Narratív teológia. Budapest: Kijárat Kiadó.

(Horváth–Thomka 2010, 58–59)

 

Könyvfejezet

Szegedy-Maszák Mihály. 1998. Fordítás és kánon. In Irodalmi kánonok. 47–70. Debrecen: Csokonai Kiadó.

(Szegedy-Maszák 1998, 48)

 

Ricoeur, Paul. 1999. Emlékezet – felejtés – történelem. Ford. Rózsahegyi Edit. In Narratívák 3: A kultúra narratívái, szerk. és a szövegeket gondozta Thomka Beáta. 51–68. Budapest: Kijárat Kiadó.

(Ricoeur 1999, 54)

 

Fordításban megjelent mű:

García Márquez, Gábriel. 1990. Szerelem a kolera idején. Ford. Székács Vera. Budapest: Magvető.

(García Márquez 1990, 77)

 

Elektronikus könyv

Dragomán György. 2014. Máglya. Budapest: Magvető. Epub.

(Dragomán 2014)

 

Interneten elérhető publikáció esetében zárójelben az utolsó megtekintés dátumát kérjük feltüntetni:

Krúdy Gyula. 1967. Régi pesti históriák : Színes írások. Budapest: Magvető. http://mek.oszk.hu/00800/00869  (2015. jún. 9.)

(Krúdy 1967)

 

Cikkek, tanulmányok

 

Folyóirat (a folyóirat címe után az évfolyam következik):

Lengyel Zsolt. 2014. Szóasszociációs vizsgálatok. Hungarológiai Közlemények 45 (4): 1–12.

(Lengyel 2014, 10)

 

Lap:

Fenyvesi Ottó. 2015. Modern folklór. Magyar Szó – Kilátó, jan. 24–25. 24.

(Fenyvesi 2015, 24)

 

Interneten elérhető lap vagy folyóirat:

Szemere Katalin. 2015. Hörpölték a kultúrát. Népszabadság, jún. 8. http://nol.hu/kultura/haraphato-eneklesi-vagy-1538629 (2015. jún. 9.)

(Szemere 2015)

 

Elektronikus publikáció:

Keresztesi József. 2014. Kilépés a múzeumból. Litera http://www.litera.hu/hirek/peterfy-a-kitomott-barbar (2015. jún. 9.)

(Keresztesi 2014)

 

Ha a cikknek DOI-száma van, kérjük azt is feltüntetni a hivatkozás végén.

 

A fenti jelölésmód érvényes a lábjegyzetekre is.

Idegen nyelvű kiadványokra való hivatkozáskor a bibliográfiai adatok élén a szerző családneve áll első helyen, utána vesszővel elválasztva következik utóneve (l.: Ricoeur, Paul). Nemcsak a mű címe, hanem a kiadó neve, illetve a kiadás helye is idegen nyelven írandó.

A hivatkozások létrehozása során az itt föl nem tüntetett esetekben a Chicago Manual of Style Autor-Date System rendszerét tekintjük irányadónak:

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

 

A dolgozatot címmel ellátott angol, valamint szerb nyelvű rezümé és kulcsszavak zárják.

Kérjük a szerzőket, hogy kéziratuk beküldése előtt ellenőrizzék szövegük helyesírását, nyelvhelyességét, a jelölések pontosságát és következetességét, a közcímek következetes alkalmazását, valamint korrigálják a betűhibákat. A nyelvileg-helyesírásilag gondozatlan kéziratokat, valamint azokat, amelyek nem tartják be az itt feltüntetett szerkesztői utasításokat, kénytelenek leszünk átdolgozásra javasolni.

 

A Hungarológiai Közlemények szerkesztősége

utmutato.doc