ВРЕМЕНСКИ АДВЕРБИЈАЛИ У ДРАМАМА МАРИНА ДРЖИЋА

  • Марина Шафер Универзитет у Новом Саду Филозофки факултет Србија
Кључне речи: Марин Држић, драме, темпоралност, адвербијали, предлошко-падежне конструкције, локалистичка теорија

Сажетак

Циљ овога рада јесте анализа падежних конструкција с временским значењем у адвербијалној функцији у језику драма Марина Држића. Излагање ће бити представљено кроз два поглавља: Темпорална квантификација и Темпорална локализација. У оба поглавља извршена је подела на субкатегорије, те су, с једне стране, описане: ингресивност, терминативност, лонгитудиналност, брзина и фреквентивност, а са друге стране: симултаност, антериорност и постериорност. Унутар истог семантичког типа примери су разврстани према формално‑синтаксичком параметру, тако што се анализира статус одговарајућег предлошко‑падежног модела у контексту дате семантичке категорије. У центру пажње налази се семантичка анализа предлошко‑падежних конструкција с временским значењем, а функционисање временског падежног система посматрано је из перспективе теорије семантичких локализација.

Поред предлошко-падежних конструкција, у раду је извршен осврт и на темпоралне прилоге који су постали од ових конструкција. Наиме, прилози су овде у функцији расветљавања особина одређених падежа, односно њиховог потенцијала у исказивању темпоралности. Оваква улога која је додељена прилозима у раду релевантнима чини праве прилоге, док ће анализа заменичких прилога изостати.

Bрој часописа
Секција
Чланци