ПРАВИ ОБЈЕКАТ У ДЕЛУ "ПРОКЛЕТА АВЛИЈА" ИВЕ АНДРИЋА

  • Драгана Пуача Средња школа „22. октобар”
Кључне речи: транзитивност, глаголи, прави објекат, семантика, синтакса

Сажетак

У раду је извршена синтаксичко-семантичка анализа свих глагола који су захтевали прави објекат у акузативу, а описане и класификоване су и све допуне у форми правог објекта, уочене у књижевном делу Проклета авлија. Основни критеријум за класификацију глагола и његових допуна био је семантички, те је, према доминантном значењу, описан и однос који ови глаголи успостављају са објекатским допунама.

Референце

Арсенијевић, Нада (2009). Синтаксичке улоге семантичког (дубинског) објекта у српском језику. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. LII/1: 179–191.

Арсенијевић, Нада (2012). Падежи правог објекта у стандардном српском језику. Нови Сад: Филозофски факултет.

Батистић, Татјана (1978). О неким аспектима анализе каузативних глагола. Јужнословенски филолог. XXXIV: 59–89.

Вујовић, Душанка (2009). Семантичка и деривациона анализа глагола кретања у српском језику. Докторска дисертација. Нови Сад: Филозофски факултет.

Гортан-Премк, Даринка (1971). Акузативне синтагме без предлога у српскохрватском језику.
Београд: Институт за српскохрватски језик.

Гортан-Премк, Даринка (1977). О неким питањима двојаке глаголске рекције. Јужнословенски филолог. XXXIII/1–2: 237–246.

Грицкат, Ирена (2004). Из проблематике глаголског рода и глаголског вида: непрелазност и прелазност. Студије из историје српскохрватског језика. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 215–248.

Грковић-Мејџор, Јасмина (2007). Развој синтаксичке транзитивности. Зборник Матице српске за славистику.71–72: 417–431.

Милошевић, Ксенија (1973). Интранзитивност, рефлексивна конструкција реченице и пасивна дијатеза. Књижевни језик. II/1–2: 23–39.

Петровић, Владислава (1992). Прилог класификацији допунских конструкција у српскохрватском језику. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. XXXV/2: 115–132.

Петровић, Владислава (2000). Алтернативност предлошког и беспредлошког објекта у српском језику. Научни сатанак слависта у Вукове дане, 29/1: 113–121.

Пипер, Предраг, И. Антонић, В. Ружић, С. Танасић, Љ. Поповић, Б. Тошовић (2005). Синтакса савременог српског језика. Проста реченица. Београд: Институт за српски језик САНУ; Београдска књига – Нови Сад: Матица српска.

РМС: Речник српскога језика, Нови Сад: Матица српска. 2007.

Станојчић, Живојин, Љ. Поповић, С. Мицић (1989). Савремени српскохрватски језик и култура изражавања. Уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства – Нови Сад: Завод за издавање уџбеника.

Стевановић, Михаило (1979). Савремени српскохрватски језик II (граматички системи и књижевнојезичка норма). Београд: Научна књига.

Стевановић, Михаило (1988). Глаголски род и питања у вези с њим. Студије и расправе о језику. Никшић: НИО Универзитетска ријеч. 13–28.

Тополињска, Зузана (1996). „Падеж” и „глаголски род” – две стратегије граматикализације односа између „предиката” и његових „аргумената”. Јужнословенски филолог. LII: 1–9.

Штрбац, Гордана (2005). О једном типу морфосинтаксичког речника. Наш језик. 36/1–4:76–85.
Објављено
03. 02. 2016.
Bрој часописа
Секција
Чланци