СРЕДСТВА ЗА ИСКАЗИВАЊЕ НАМЕРЕ И НАМЕНЕ У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Марина Шафер

Апстракт


Овим радом обухваћена су синтаксичка средства којима се може покрити семантичко поље намере. Циљ је био да се на једном месту да преглед свих средстава, почев од падежних конструкција, преко инфинитива и герунда, до зависних клауза, уочених на корпусу стандардног српског језика. Уз обрађиване структуре дата су кратка објашњења, као и осврт на досадашња запажања у литератури. Анализиране су и предлошке конструкције (нпр. с циљем + ген, у сврху + ген и сл.) чије је присуство очекивано пре свега у административно-правном и научном стилу, тако да су корпусом покривени сви функционални стилови, изузев разговорног. Показало се да се неке предлошке конструкције појављују углавном у специјалним стиловима (нпр. на + лок и на + акуз), друге се везују искључиво за књижевноуметнички стил ( ради у позицији иза генитива, партикула ли уз негирани потенцијал која уводи намерну клаузу), док је мали број примера у којима се намера исказује герундом и инфинитивом. У раду је указано и на интерференцију семантичке категорије намере (и намене) са другим семантичким категоријама (пре свега узрочном и просторном).


Кључне речи


стандардни српски језик, синтакса, семантика, намера, намена

Цео текст:

PDF

Reference


Антонић, Ивана (2005). Синтакса и семантика падежа. У: Синтакса савременога српског језика. Проста реченица (П. Пипер и др). Београд: Институт за српски језик САНУ; Београдска књига – Нови Сад: Матица српска.

Арсенијевић, Нада (2003). Акузатив с предлогом у савременом српском језику (I и II). Зборник за филологију и лингвистику. XLVI/1 и XLVI/2: 107–263; 53–216.

Ивић, Милка (1954). Значења српскохрватског инструментала и њихов развој. Београд: Српска академија наука.

Ивић, Милка (1970). О употреби глаголских времена у зависној реченици: презент у реченици с везником да. Зборник за филологију и лингвистику. XIII/1: 43–53.

Луковић, Милош (1996). Специјални стилови.У: Српски језик на крају века (ур. М. Радовановић). Београд: Институт за српски језик САНУ – Службени гласник. 143–157.

Милошевић, Ксенија (1985). Синтаксички поступци за исказивање концесивних релација у сложеној реченици у српскохрватском језику и семантичка структура која се при том остварује. Научни састанак слависта у Вукове дане. 15/1: 33–45.

Павловић, Слободан (2006). Детерминативни падежи у старосрпској пословноправној писмености. Нови Сад: Матица српска.

Павловић, Слободан (2009). Старосрпска зависна реченица. Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Петровић, Владислава и Јелена Војновић (2005). Употреба инфинитива у текстовима сапочетка 19. века. Научни састанак слависта у Вукове дане. 34/1: 71–88.

Пипер, Предраг (2005). Синтакса савременог српског језика. Проста реченица. Београд: САНУ.

Пипер, Предраг и Иван Клајн (2013). Нормативна граматика српског језика. Нови Сад: Матица српска.

Поповић, Љубомир (1966). Предлошки изрази у савременом српскохрватском језику. Наш језик. XV/3–4: 195–220.

Ружић, Владислава (2010). Зависне реченице са значењем циља. Јужнословенски филолог. LXVI: 419–431.

Стевановић, Михаило (1939). Употреба и значење предлога због и ради. Наш језик. VI/5–6: 139–151.

Стевановић, Михаило (1969). Синтакса. Савремени српскохрватски језик (граматички системи и књижевнојезичка норма) II. Београд: Научна књига.

Фелешко, Казимјеш (1995). Значења и синтакса српскохрватског генитива. Нови Сад: Матица српска.

Batistić, Tatjana (1972). Lokativ u savremenom srpskohrvatskom književnom jeziku. Beograd: Institut za srpskohrvatski jezik.

Ivić, Milka (1972). Problematika srpskohrvatskog infinitiva. Зборник за филологију и лингвистику. XV/2: 115–138. Нови Сад: Матица српска.

Ivić, Milka (1983). O srpskohrvatskim gerundima. Lingvistički ogledi. Beograd: Prosveta.

Kovačević, Miloš (1988). Uzročno semantičko polje. Sarajevo: Svjetlost – OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Kovačević, Miloš (1992). Kroz sintagme i rečenice. Sarajevo: Svjetlost – Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 99–129.

Mrazović, Pavica (2009). Gramatika srpskog jezika za strance. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.

Radovanović, Milorad (1977). Imenica u funkciji kondenzatora. Zbornik za filologiju i lingvistiku. XX/1 i XX/2.

Radovanović, Milorad (1990). Spisi iz sintakse i semantike. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića – Novi Sad: Dobra vest.


Повратни линкови

  • Тренутно нема повратних линкова